Rynek krypto: Bitcoin utrzymuje się powyżej 10000$

18:05 14 lutego 2020
  • Cena Bitcoina utrzymuje się powyżej kluczowej poziomu technicznego
  • Ethereum przyspiesza trend wzrostowy

 

W dniu wczorajszym cena Bitcoina wybiła najwyższy poziom od 26 października. Kryptowaluta osiągnęła szczyt 10 450 USD, obecnie jednak obserwujemy nieznaczne cofnięcie. Patrząc na drugą największą kryptowalutę, Ethereum, można zauważyć, że ostatni ruch w górę był nawet silniejszy niż w przypadku Bitcoina - w czwartek cyfrowa waluta osiągnęła poziom 270 USD. Spójrzmy na BTC i ETH pod kątem analizy technicznej.

Kryptowaluty radzą sobie dobrze, Bitcoin (BTC) osiągnął kapitalizację rynkową ponad 185 mld USD, z kolei kapitalizacja Ethereum (ETH) zbliżyła się do granicy 30 mld USD. Ripple (XRP) nadal zajmuje trzecią pozycję. Źródło: coinmarketcap.com

Na początku przeanalizujmy wykres Bitcoina. Patrząc na interwał H4 można zaobserwować trend wzrostowy, przy czym cena znajduje się powyżej kluczowej bariery 10 000 USD. W przypadku jednak, gdyby cena spadłaby poniżej tego poziomu, strona podażowa powinna skupić się na 9 500 USD, jest to wsparcie wyznaczone przez dolne ograniczenie struktury Overbalance. Według metodologii, tak długo, jak Bitcoin utrzyma się powyżej poziomu 9 500 USD, trend pozostanie wzrostowy. Dopiero wybicie go w dół może być sygnałem do głębszej korekty. 

Bitcoin - interwał H4. Źródło: xStation5

Patrząc z kolei na Ethereum, można dostrzec przyspieszenie trendu wzrostowego. Przekroczywszy poziom 238 USD, ETH dotarł do oporu wyznaczonego przez zniesienie 61,8% Fibo poprzedniego impulsu spadkowego (który rozpoczął się w czerwcu 2019). Jeśli obecny sentyment się utrzyma, istnieje szansa na dalszy wzrost w kierunku kolejnego zniesienia Fibo 78,6%. Z drugiej strony, w przypadku przejęcia kontroli przez stronę podażową, pokonane wcześniej wsparcie przy 238 USD powinno stanowić podporę dla kupujących.

ETHEREUM - interwał D1. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót