Rynek obawia się eskalacji wojny handlowej

19:15 8 października 2019

Spadki na Wall Street

Spadki na Wall Street dzisiejszego dnia były dosyć wyraźne, co w dużej mierzeni zniwelowało odbicie na indeksach z końca zeszłego tygodnia. Spadki mają miejsce ze względu na pogorszenie nastrojów wokół negocjacji handlowych. W trakcie weekendu pojawiły się informacje dotyczące tego, że Chiny nie chcą szerokiego porozumienia handlowego, a dzisiaj z kolei inwestorzy reagują na wprowadzenie nowych chińskich firm na tzw. „czarną listę”, co oznacza, że nie mogą one importować amerykańskiej technologii. Spadki zostały nieco ograniczone przed wypowiedzią Jerome Powella, która ma mieć miejsce w okolicach godziny 20:00. Jutro kluczowe wydarzenie z perspektywy polityki monetarnej, czyli publikacja minutes FOMC z poprzedniego posiedzenia.

Funt znowu pod presją

Brytyjski funt był dzisiaj najsłabszą walutą w G10 ze względu na dalsze ryzyka związane z Brexitem. Retoryka z obu stron stała się bardzo wroga, co zwiększa szanse na to, że Brexit będzie miał miejsce bez porozumienia. Wielka Brytania przedstawia plan działań na to, gdyby nie udało się osiągnąć porozumienia z EU i musiałaby przygotować się na wyjście bez porozumienia. GBPUSD zaliczył dzisiaj spadek poniżej poziomu 1,2200.

Dane z USA

Dzisiaj opublikowane zostały dane dotyczące inflacji producenckiej z USA. Dane te pokazały największy spadek miesięczny od 2015 roku. Dane te pokazują, że nie ma presji na wzrost cen, a producenci mają problem z przełożeniem wyższych kosztów związanych z taryfami na konsumentów. Dane te sugerują, że inflacja konsumencka może nie wypaść tak optymistycznie podczas czwartkowego odczytu.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót