Rynki niewzruszone rozmową negocjatorów z Chin i USA

08:06 10 lipca 2019

Podsumowanie:
- Biały Dom poinformował o rozmowie telefonicznej między negocjatorami z Chin i USA
- Chińska inflacja konsumencka bez zmian w czerwcu, ceny wieprzowiny dalej rosną
- Chińska inflacja producentów przestaje przyspieszać, obawy o powrót deflacji

Rozmowy na temat rozmów

Biały Dom poinformował wczoraj, że czołowi negocjatorzy ze Stanów Zjednoczonych (Robert Lighthizer i Steven Mnuchin) i Chin (wicepremier Liu He) odbyli rozmowę telefoniczną. Niemniej jednak, wygląda na to, że do osiągnięcia porozumienia wciąż daleko, ponieważ z doniesień wynika, że wczorajsza rozmowa telefoniczna dotyczyła możliwość zorganizowania rozmów na żywo. Brak konkretów sprawił, że oświadczenie Białego domu nie doprowadziło do większych ruchów na rynkach. Optymizm rynkowy został również nadszarpnięty przez wypowiedź doradcy Białego Domu ds. Gospodarczych, Larry’ego Kudlowa. Kudlow zasugerował, że Chiny i USA mogą nigdy nie osiągnąć porozumienia handlowego. Zaznaczył jednak, że z natury jest optymistą i wciąż wierzy, że takie porozumienia uda się podpisać. Doradca Białego Domu potwierdził, że Chiny nie zaczęły jeszcze kupować większych ilości amerykańskich dóbr (takie pogłoski pojawiły się po ostatnim szczycie G20). Nie zwiastuje to szybkiego końca trwającego konfliktu handlowego, a to z kolei zwiastuje ciężki okres dla globalnej gospodarki.

 

 

Dolar amerykański rozpoczął drugą połowę roku w świetnym stylu. Dobry odczyt raportu z amerykańskiego rynku pracy doprowadził do umocnienia się “zielonego” i oddalił nieco perspektywę silnego luzowania monetarnego w Stanach Zjednoczonych. W kontekście dolara warto pamiętać, że dzisiejsze wystąpienie Powella w kongresie może sporo namieszać na rynku amerykańskiej waluty. Źródło: xStation5

Problemy z chińską inflacją

Chińska inflacja CPI utrzymała się w czerwcu na poziomie 2,7% r/r, co było odczytem zgodnym z oczekiwaniami. W tym samym czasie inflacja PPI zwolniła z 0,6% do 0% r/r, podczas gdy rynek oczekiwał spowolnienia do 0,4% r/r. Szczegóły raportu inflacyjnego pokazały, że wzrost cen wieprzowiny przyspieszył w czerwcu o 2,9 punktu procentowego do 21,1% r/r. Pokazuje to, że choroba ASF wciąż zbiera swoje żniwo i wywiera presję na wzrost ceny mięsa. Poza wysokimi cena mięsa warto zwrócić uwagę na fakt, że ceny świeżych owoców wzrosły aż o 42,7% r/r, co było wzrostem o 16 punktów procentowych w porównaniu z majem. Niemniej jednak, przez to, że są to czynniki typowo podażowe wydaje się mało prawdopodobne, że przekonają one Ludowy Bank Chin do podnoszenia stóp procentowych. Z drugiej strony, wyhamowanie wzrostów inflacji PPI wskazuje na potencjalne problemy z popytem krajowym. Doprowadziło to do wzrostu obaw o możliwy powrót deflacji, która niekorzystnie odbiłaby się na zyskach przedsiębiorstw i ich zdolności do spłaty zobowiązań.

 

 

 

 

Chińska inflacji PPI zwolniła do 0% w czerwcu wywołując obawy o powrót deflacji. Źródło: Bloomberg

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót