Rząd Nowej Zelandii z najwyższą nadwyżką od 2008 roku

06:46 8 października 2019

Podsumowanie:

  • Rząd NZ wykazuje wyższą niż prognozowana nadwyżkę budżetową w roku fiskalnym 2019 zakończonym w czerwcu.
  • Wyższa nadwyżka sygnalizuje, że kraj ma pole do luzowania w celu uniknięcia głębszego spowolnienia gospodarczego.
  • Dolar nowozelandzki zyskuje po tej informacji.

Rząd Nowej Zelandii pokazał we wtorek, że jego nadwyżka budżetowa zwiększyła się w roku budżetowym 2019 o 2 mld NZD (do 7,5 mld NZD), do najwyższej wartości od czasu wielkiego kryzysu finansowego w 2008 roku. Liczba ta przewyższa również założenia przedstawione w maju, sugerujące nadwyżkę niższą o 4 mld NZD. Z kolei w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku nadwyżka była wyższa o 2 mld NZD. Ponadto rząd wykazał także spadek długu netto do 19,2% PKB, co oznacza spadek z 19,9% rok temu. Dane pokazują, że gospodarka Nowej Zelandii ma dość dużo przestrzeni do luzowania polityki fiskalnej w celu odparcia ewentualnego pogorszenia koniunktury gospodarczej.

Można zatem zauważyć, że kraj ten wszedł również do grupy krajów posiadających taką możliwość jak Niemcy, Holandia czy Korea Południowa. Może to być ważny aspekt dla tak małej gospodarki jak w Nowej Zelandii, która jest w dużym stopniu uzależniona od tego, co dzieje się za granicą, zwłaszcza w Chinach. Jak pokazano na poniższym wykresie, na koniec ubiegłego roku kraj posiadał 0,1% nadwyżki PKB na rachunku sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Gospodarka NZ nadal buduje bufor fiskalny, aby pomóc sobie w uniknięciu pogorszenia koniunktury gospodarczej. Źródło Bloomberg

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót