S&P500 powyżej 3000 punktów, a dolar traci

08:54 12 lipca 2019

Podsumowanie:

  • Indeksy w USA na historycznych szczytach

  • Dolar traci

Przed nami ostatnia sesja w tym tygodniu. Jeśli chodzi o wczorajszy dzień, rynek akcji w Stanach Zjednoczonych porusza się bez wyraźnego kierunku, niemniej po ostatnich wzrostach, indeksy amerykańskie utrzymują się przy najwyższych poziomach w historii. S&P zakończył wczorajszą sesję w okolicach poziomu 3000 pkt, a Dow Jones zdołała wyjść powyżej poziomu 27000 pkt. Z kolei NASDAQ zanotował w czwartek nieznaczne spadki, które jednak są odrabiane w godzinach nocnych na rynku kontraktów. Tendencja jest więc w dalszym ciągu wzrostowa.Obniżka stóp procentowych w lipcu jest już właściwie pewna, niemniej istotne będzie to jak będzie wyglądała polityka monetarna w późniejszym terminie. 

Na rynku azjatyckim mogliśmy obserwować dziś wzrosty. Giełdy w Japonii zyskują blisko 0,5%, ruch w górę widać także w Chinach i Korei. Prezes FED Jerome Powell na swoim wystąpieniu w Kongresie nie wykluczył obniżenia stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu. Przekłada się to także na osłabienie dolara amerykańskiego, co jest pozytywną informacją dla walut surowych: AUD, NZD czy CAD. Kurs dolara australijskiego znajduje się nieznacznie poniżej poziomu 0,7000, z kolei USDCAD zdołał wybić górą poziom 1,3000. EURUSD znajduje się  po godzinie 8:00 w okolicach poziomu 1,1270 i niewykluczony jest dalszy ruch w górę.US500 utrzymuje się powyżej 3000 pkt. Dopóki cena znajduje się ponad strefą przy 2960 pkt, obowiązuje tendencja wzrostowa. Aby mówić o większej korekcie spadkowej, rynek musiałby spaść poniżej strefy zaznaczonej kolorem zielonym. Źródło: xStation5

 

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót