Słabe wyniki nakładają presję na walory spółki 3M

15:06 24 stycznia 2023

Walory spółki 3M (MMM.US) spadły o ponad 4% przed otwarciem sesji na Wall Street po tym, jak międzynarodowy konglomerat podał słabe wyniki kwartalne i ponure perspektywy na najbliższe miesiące.

  • Zysk na akcję (EPS) spadł o 7% rok do roku do 2,28 USD na akcję, podczas gdy analitycy oczekiwali 2,37 USD na akcję. Przychody spadły o 5,8% do 8,1 mld USD i przebiły konsensusowe szacunki na poziomie 8,06 mld USD. 

  • W roku fiskalnym 2023 spółka oczekuje skorygowanego zysku w przedziale od 8,50 do 9,00 USD na akcję, znacznie poniżej szacunków agencji Refinitiv na poziomie 10,20 USD na akcję, przy spadku skorygowanej sprzedaży w przedziale od 2% do 6%.

  • "Wolniejszy od oczekiwanego wzrost wynikał z gwałtownych spadków na rynkach konsumenckich - dynamika ta przyspieszyła w grudniu - wraz ze znacznym spowolnieniem w Chinach spowodowanym zakłóceniami związanymi z COVID. Wraz z osłabieniem popytu dostosowaliśmy produkcję i kontrolowaliśmy koszty, co pozwoliło nam poprawić poziom zapasów" - powiedział prezes Mike Roman. 

  • Spółka oczekuje, że trudne warunki makroekonomiczne utrzymają się w 2023 r. i spodziewa się redukcji 2.500 miejsc pracy w sektorze produkcyjnym

Kurs akcji 3M (MMM.US) gwałtownie cofnął się w ubiegłym tygodniu, gdyż kupującym nie udało się wybić ponad kluczowy opór przy 131,90 USD, który zbiega się z 23,6% zniesieniem Fibonacciego fali spadkowej zapoczątkowanej w listopadzie 2021 r., długoterminową linią trendu spadkowego oraz SMA 200. Ostatnie wyniki kwartalne dostarczyły więcej paliwa dla strony podaży. Jeśli obecny sentyment się utrzyma, ruch spadkowy może przyspieszyć w kierunku październikowych minimów z 2022 roku w okolicach 107,55 USD. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót