Snowflake spada o 18% po rozczarowujących prognozach

18:16 25 maja 2023

Snowflake (SNOW.US), amerykańska firma z branży chmury danych, notuje w ciągu dnia spadek o około 18%. Spadek kursu akcji spółki został wywołany raportem o wynikach za I kwartał 2024 r., który został opublikowany wczoraj po zamknięciu sesji na Wall Street.

Spółka zaraportowała nieco lepsze niż oczekiwano wyniki za I kwartał fiskalny 2024 r. (luty-kwiecień 2024 r.), przy przychodach przewyższających oczekiwania, dzięki solidnym przychodom z produktów, a strata na akcję okazała się mniejsza niż oczekiwano. Marże również uległy poprawie w porównaniu z okresem sprzed roku. Jednak prognozy na II kwartał fiskalny, a także na cały rok fiskalny 2024 nie były tak różowe. Snowflake spodziewa się, że przychody z produktów osiągną 620-625 mln USD w drugim kwartale fiskalnym. To mniej niż 646 mln USD oczekiwane przez rynek i, jeśli się potwierdzi, oznaczałoby najwolniejszy wzrost przychodów z produktów Snowflake w historii. Spółka zdecydowała się również obniżyć swoje całoroczne prognozy opublikowane w marcu z 2,71 mld USD do 2,60 mld USD, podczas gdy rynek oczekiwał, że pozostaną one niezmienione.

Wyniki za I kwartał fiskalny 2024 r.

 • Przychody: 623,6 mln USD wobec oczekiwanych 609,5 mln USD (+48% r/r)
  • Przychody z produktów: 590,1 mln USD wobec oczekiwanych 571,9 mln USD (+50% r/r)
  • Usługi specjalistyczne: 33,5 mln USD vs 37,0 mln USD oczekiwano (+20% r/r)
 • Wskaźnik utrzymania przychodów netto: 151% wobec oczekiwanych 139,1% (174% w pierwszym kwartale 2023 r.)
 • EPS: -0,70 USD vs -0,68 USD oczekiwane (-0,53 USD w 1. kwartale 2023 r.)
 • Skorygowana marża brutto: 73,0% wobec 71,5% oczekiwanych (71% w pierwszym kwartale 2023 r.)

Prognoza na II kwartał fiskalny 2024 r.

 • Przychody z produktów: 620-625 mln USD wobec oczekiwanych 646,3 mln USD (+34% r/r)
 • Skorygowana marża operacyjna: 2%

Prognoza na cały rok fiskalny 2024

 • Przychody z produktów: 2,60 mld USD, w porównaniu z poprzednią prognozą na poziomie 2,71 mld USD
 • Skorygowana marża operacyjna: 5%, w porównaniu z poprzednią prognozą na poziomie 6%.

Snowflake (SNOW.US) rozpoczął dzisiejszy handel z dużą niedźwiedzią luką cenową i kontynuował ruch w dół w trakcie sesji. Akcje przełamały 50- i 200-sesyjną średnią kroczącą i powoli zmierzają w kierunku dolnego ograniczenia zakresu handlowego w rejonach 135 USD. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót