Spółka tygodnia: AbbVie

13:10 17 maja 2019

Podsumowanie:
- AbbVie (ABBV.US) posiada patent na najlepiej sprzedający się lek na świecie
- Spółka jest nisko wyceniana w porównaniu z rywalami
- Wygaśnięcie patentu Humiry głównym czynnikiem ryzyka
- Zarząd prognozuje znaczny wzrost sprzedaży leków innych niż Humira
- Dane finansowe nie wskazują na żadne poważne problemy
- Spadki cenowe zatrzymane przez strefę wsparcia

Spółka AbbVie powstała w 2013 roku w wyniku podziału spółki Abbott Laboratories i jest jednym z sześciu dużych, amerykańskich koncernów farmaceutycznych. Spółka wyróżnia się na tle grupy, gdyż pomimo silnego portfela patentów wyceniana jest znacznie poniżej swoich rywali. W tej analizie postaram się ocenić czy obecna wycena jest uzasadniona w kontekście przyszłości spółki oraz w porównaniu do innych spółek z branży.

 

AbbVie doświadczał wzrostu przychodów i poprawy marży zysku od momentu odłączenia się od Abbott Laboratories. Warto zaznaczyć, że wszystkie duże spadki zysku na powyższym wykresie wystąpiły w czwartym kwartale roku. Sugeruje to, że były one wynikiem decyzji księgowych, a nie pogorszenia się biznesu. Źródło: Bloomberg, Dział Analiz XTB

Abbott Laboratories, amerykańska spółka farmaceutyczna z ponad 130-letnią historią, ogłosiła w 2011 roku, że podzieli się na dwa przedsiębiorstwa - jedno skupiające się na urządzeniach medycznych i lekach generycznych, a drugie na biofarmaceutykach. To drugie przedsiębiorstwo zostało nazwane AbbVie i rozpoczęło działalność jako niezależny podmiot na początku 2013 roku. Nowo powstałe przedsiębiorstwo “odziedziczyło” prawa do leków, które opracowało będąc częścią Abbott Laboratories, włączając w to lek Humira. Warto zapamiętać tą nazwę, ponieważ ten lek immunologiczny jest najlepiej sprzedającym się lekiem na świecie, a jego sprzedaż w 2018 roku wyniosła blisko 20 miliardów USD. Jak łatwo się domyślić jest to główne źródło przychodów AbbVie - Humira odpowiadała za ponad 60% przychodów spółki w 2018 roku. Niemniej jednak, nic nie trwa wiecznie, a już na pewno nie patenty na leki. Tak duża koncentracja przychodów z jednego źródła stwarza zagrożenie dla spółki w momencie wygaśnięcia patentu. W niektórych częściach świata, jak na przykład w Europie, patent Humiry wygasły w drugiej połowie 2018 roku, a na rynek weszły zamienniki. AbbVie skorzystało jednak z luk w amerykańskim prawie patentowym, dzięki czemu spółce udało się ochronić Humirę przed konkurencją na amerykańskim rynku aż do 2023 roku.

 

AbbVie jest w dużej mierze uzależniony od sprzedaży Humiry. Zarząd spółki prognozuje jednak, że sprzedaż leków innych niż Humira osiągnie w 2025 roku aż 35 mld USD. Dla porównania w 2018 roku było to niecałe 13 mld USD. Źródło: Bloomberg, Dział Analiz XTB

Niemniej jednak, prędzej czy później patenty wygasną na wszystkich rynkach, a Humira zacznie tracić udział w rynku na rzecz tańszych odpowiedników. Nie oznacza to oczywiście, że wraz z rozpoczęciem się 2023 roku sprzedaż Humiry gwałtownie spadnie do zera, ale stopniowy spadek przychodów z tego tytułu wydaje się być nieunikniony. Mając to na uwadze, warto zwrócić uwagę na pozostałe produkty oferowane przez AbbVie. W 2018 roku w sprzedaż znajdowało się blisko 15 leków AbbVie. Jednak jedynie 3 z nich generowały roczne przychody przekraczające miliard dolarów. Prawdę mówiąc, te 3 leki odpowiadały za ponad 80% przychodów AbbVie w 2018 roku. Trzeba jednak zaznaczyć, że zarówno analitycy jak i zarząd spółki prognozują, że liczba leków ze sprzedażą powyżej 1 mld USD wzrośnie do 5 w 2019 roku. Przy okazji prezentacji ostatnich wyników zarząd spółki powiedział również, że oczekuje, że sprzedaż leków innych niż Humira osiągnie poziom 35 mld USD w 2025 roku (dwa lata po wygaśnięciu patentu Humiry). Oznacza to, że spółka prognozuje wzrost sprzedaży tych leków o 173% w ciągu 7 lat lub 15,4% rocznie. Całkiem imponujące tempo. Warto również zaznaczyć, że 35 mld USD przekracza całość przychodów wypracowanych przez spółkę w 2018 roku, a jak już wspomnieliśmy Humira najprawdopodobniej wciąż będzie generować jakieś przychody. Podsumowując, przyszłość nie wygląda tak pesymistycznie jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

 

Wybrane dane finansowe AbbVie i głównych rywali. Źródło: Bloomberg, Dział Analiz XTB

Spółka wydaje się mieć produkty, które mogą zniwelować negatywny wpływ wygaśnięcia patentu Humiry. Skąd więc tak niska wycena? Poszukajmy odpowiedzi w danych. W tabeli powyżej zebrano i przedstawiono wybrane dane finansowe za pierwszy kwartał 2019 roku. Jak można zauważyć AbbVie miał wyższą marżę brutto i operacyjną niż średnia dla grupy porównawczej. Marża zysku wypadła słabiej, jednak marża Eli Lilly na poziomie 83,3% mocno zaburza średnia. Mając to na względzie, mediana wydaje się być bardziej odpowiednią miarą do porównań w tym przypadku. Zestawienie marży zysku z medianą dla grupy również pokazuje, że AbbVie radził sobie lepiej od rywali w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku wskaźnika rentowności aktywów (ROA). Ponownie wskaźnik dla Eli Lilly mocno zaburza średnią i ponownie w zestawieniu z medianą, wskaźnik dla AbbVie wypada lepiej. Niepokoić mogą z kolei niższe wydatki badawcze w odniesieniu do przychodów, gdyż w tej mierze AbbVie wypada zarówno poniżej średniej, jak i poniżej mediany. Niemniej jednak, wydatki badawcze nie rosną idealnie proporcjonalnie do przychodów, a niskie wskaźniki dla Johnson & Johnson i Pfizera (dwie największe spółki z tabeli pod kątem przychodów) wydają się potwierdzać tą tezę. Eli Lilly i Bristol-Myers Squibb są, odpowiednio, 35% i 25% mniejsze od AbbVie (mierzone przychodami) i tak naprawde wartość nominalna wydatków badawczych tych 3 spółek nie różniła się znacząco. Solidne marże, efektywne wykorzystanie aktywów i przyzwoity poziom wydatków badawczych nie wydaje się usprawiedliwiać dużej różnicy we wskaźnikach P/E i P/S pomiędzy AbbVie, a grupą porównawczą.

 

AbbVie wypłacało i podnosiło dywidendę w każdym roku odkąd spółka zaczęła funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo. Wskaźnik dywidendy do wolnych przepływów pieniężnych w okolicach 0,5 wskazuje na “bezpieczeństwo” dywidendy. Źródło: Bloomberg, Dział Analiz XTB

Na samym końcu warto wspomnieć, że AbbVie jest spółką płacącą dywidendy. W trakcie 5 lat funkcjonowania jako niezależny podmiot, koncern farmaceutyczny nie ominął ani jednej dywidendy. Ponadto, spółka podnosiła dywidendę na akcję w każdym roku. Wskaźnik dywidendy do wolnych przepływów pieniężnych znalazł się na koniec 2018 roku w okolicach poziomu 0,5, co wskazuje całkiem “bezpieczną” dywidendę. Wszystkie te czynniki - solidne wyniki finansowe, bezpieczna dywidenda i niska wycena względem rywali - prowadzą do konkluzji, która może być obiecująca dla inwestorów z długim horyzontem inwestycyjnym - przy obecnej wycenie AbbVie ma stopę dywidendy rzędu 5,43%. Dla porównania stopy dywidendy dla rywali z powyższej tabeli znajdują się w przedziale od 2,23% (Eli Lilly) do 3,52% (Bristol-Myers Squibb).

Cena akcji AbbVie (ABBV.US) traciła przez cały 2018 roku i w pierwszych miesiącach 2019 roku. Niemniej jednak, przecena została zatrzymana na strefie wsparcia 76,70-77,70 USD i jak wygląda na to, że cena “ugrzęzła” między wspomnianą strefą wsparcia i linią trendu spadkowego. Jednak pomiędzy tymi dwoma ograniczeniami znajduje się coraz mniej miejsca, tak więc wybicie może nastąpić stosunkowo niedługo. Źródło: xStation5

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót