Spółka tygodnia: CVS Health

14:16 12 lipca 2019

Podsumowanie:

  • CVS Health (CVS.US) zarządza największą siecią aptek w Stanach Zjednoczonych
  • Spółka nie podniosła się po początkowych spadkach z tego roku
  • Mała ekspozycja spółki na konflikt handlowy oraz osłabienie gospodarcze
  • Wzrosty dywidendy zostały zamrożone w związku z fuzją ze spółką Aetna
  • Cena akcji wybiła się w tym tygodniu powyżej górnego limitu konsolidacji

CVS Health (CVS.US) jest operatorem największej sieci aptek w Stanach Zjednoczonych. Spółka nie podniosła się po silnych spadkach z początku tego roku, które były związane z dużymi odpisami dokonanymi przez spółkę. W tej krótkiej analizie bliżej przyglądamy się tej spółce.

CVS Health generuje swoje przychody głównie z dwóch źródeł: handel detaliczny z aptek oraz z zarządzania planami benefitów aptecznych (np. negocjowanie rabatów dla aptek z producentami leków). Jak widać w ostatnich latach spółka zwiększyła znacząco swój udział pod względem źródła przychodów. Źródło: Bloomberg, XTB

Pomimo tego, że indeks S&P 500 zyskał od początku reoku 20%, cena akcji CVS Health jest niżej o 10% niż na koniec 2018 roku. Subindeks spółek zajmujących się produkcją farmaceutyków oraz udzielających usług na tym rynku jest notowany dosyć płasko w tym roku. Wobec tego, słaba postawa spółki CVS Health nie może być spowodowana w całości poprzez słabą sytuację w sektorze. Co wobec tego wpłynęło na spadki cen akcji spółki w tym roku? Cena akcji wyraźnie spadła w lutym tego roku, kiedy spółka poinformowała, że musi dokonać odpisu o wartości 6,1 mld USD w związku z przejęciem spółki Omnicare w 2015 roku. Spółka poinformowała również, że miała stratę w ostatnim kwartale 2018 roku. Nie kończąc na złych wieściach, spółka wskazała również, że spodziewa się spadku zysków w tym roku w niektórych częściach biznesu, ze względu na zmiany w długoterminowych planach rozwojowych i inwestycji.

Przez większość czasu ostatniej dekady, spółka CVS Health poprawiała swoją marżę. Jednakże, ostatnie lata przyniosły również dwa duże spadki zysków w związku z zakupem spółki Aetna. Fuzja z tą spółką w dalszym ciągu będzie miała wpływ na wyniki jeszcze przez jakiś czas, to jednak dalsza poprawa marży powinna skutkować poprawą wyników w długim terminie. Źródło: Bloomberg, XTB

Warto zanotować, że wyniki CVS Health w zeszłym roku były zaburzone poprzez fuzję ze spółką Aetna. Zakończenie transakcji miało miejsce w listopadzie 2018 roku. Spółka oczekuje, że zyski osiągną poziomy z przed fuzji w 2020 lub mniej prawdopodobnie w 2019 roku. Spółka ma solidną historię wzrostu przychodów – od 1995 roku do 2018 roku spółka zaliczyła jedynie jednokrotny spadek sprzedaży (-2,48% w 2010 roku). Innym czynnikiem, który wspiera CVS Health w długim terminie jest rosnąca dywersyfikacja – spółka zakupiła firmę Aetna, amerykańską spółkę działającą w sektorze ubezpieczeń zdrowotnych. Oczywiście większość przychodów CVS Health pochodzi z sektora farmaceutycznego, który jest raczej neutralny pod względem cykliczności, co oznacza, że wieksza dywersyfikacja powinna działać na korzyść spółki.

.

W przypadku CVS Health, zagrożeniem dla spółki mogą być wskaźniki płynności. Spółka zaliczyła znaczący spadek wskaźników od 2014 roku. Znaczący przyrost na koniec 2017 roku był związany z repatriacją zagranicznych zysków, które znacznie zwiększyły saldo gotówkowe firmy. Większość tych środków została jednak wykorzystana na przejęcia oraz fuzje. Źródło: Bloomberg, XTB

Dla rynków akcyjnych mamy do czynienia z dwoma głównymi źródłami obaw: spowolnienie globalnej gospodarki oraz wojny handlowe. Te dwa wątki są w pewnym sensie powiązane i dalsza eskalacja wojny handlowej mogłaby wpłynąć na większe spowolnienie. Wojna handlowa może doprowadzić do problemów w łańcuchu dostaw pewnych spółek, lecz w przypadku CVS Health nie mamy tego problemu. Jest to związane z faktem, iż większość biznesu spółki dotyczy Stanów Zjednoczonych. Co więcej, spowolnienie gospodarcze również nie musi stanowić dużego zagrożenia dla akcji spółki, ze względu na to, że leki kupowane są bez względu na stan gospodarki. Wobec tego, biznes spółki wydaje się być chroniony przed czynnikami ryzyka, które są obecnie głównymi przyczynami niepokoju inwestorów.

Ostatni raz  CVS Health obniżył dywidendę w 1996 roku. Od tamtego czasu spółka podnosiła wypłatę dywidendy niemal w każdym roku. Wszystko zmieniło się w 2017 roku, kiedy wzrost dywidendy został zamrożony. Spółka zamierza wznowić wzrost wypłat w momencie, kiedy upora się z problemami powiązanymi z fuzją z Aetna. Źródło: Bloomberg, XTB

CVS Health wypłacił dywidendę w wysokości 2 USD na akcję w 2018 roku, bez zmian w porównaniu do zeszłego roku. Dywidenda prawdopodobnie pozostanie na tym poziomie również w tym roku. Zamrożenie wzrostu dywidendy nie jest oczywiście pozytywne dla inwestorów, choć z drugiej strony decyzja ta jest w pełni uzasadniona. Spółka wskazała, że chce dokonać delewarowania po fuzji z zeszłego roku. Obecna dywidenda nie wydaje się być zagrożona, gdyż wskaźnik wypłaty jest znacząco poniżej 50% i oczekiwany wzrost zysków w 2019 oraz 2020 spowoduje nawet dalszy spadek tego wskaźnika. Dywidenda na poziomie 2 USD za akcję oznacza stopę dywidendy na poziomie 3,6% przy obecnej cenie, co oznacza, ze spółka jest wśród 80 spółek z najwyższą stopą dywidendy w indeksie S&P 500.

Spółka CVS Health zaliczyła wyraźny spadek cen początkiem 2019 roku, a następnie wpadła w konsolidację cenową. Po trzech miesiącach trendu bocznego akcje spółki wyłamały się powyżej 57,60 USD za akcję w związku z rozwianiem obaw dotyczących kwestii regulacyjnych. Z drugiej strony, niedźwiedzie doprowadziły do wyraźnego ograniczenia początkowych wzrostów. Źródło: xStation5

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót