Spółka tygodnia - Micron Technology (25.05.2023)

14:53 25 maja 2023
  • Chiny zakazują używania chipów Micron Technology
  • Zakaz może mieć ograniczony wpływ, ponieważ dotyczy głównie sektora publicznego
  • Micron zainwestuje 500 mld JPY w Japonii i otrzyma zachęty finansowe
  • Odpisy na zapasy w obliczu nadmiaru na rynku obniżają zyski
  • Firma spodziewa się stabilizacji w 3. kwartale fiskalnym
  • Akcje zyskują dzięki euforii wywołanej wynikami NVIDIA

Micron Technology (MU.US) trafił na pierwsze strony gazet na początku tygodnia po tym, jak Chiny zakazały niektórych produktów firmy ze względów bezpieczeństwa. To kolejny rozdział w wojnach technologicznych między USA a Chinami, który może negatywnie wpłynąć na sprzedaż spółki. Micron ogłosił jednak niedawno dużą inwestycję w Japonii, która może pomóc zrównoważyć kłopoty w Chinach. Rzućmy okiem na ostatnie wiadomości dotyczące firmy.

Chiny bojkotują półprzewodniki Micron

Cyberspace Administration of China, chiński organ regulacyjny ds. cyberbezpieczeństwa, stwierdził w niedzielnym oświadczeniu, że niektóre produkty Micron Technology, amerykańskiego producenta układów pamięci, nie przeszły testów bezpieczeństwa. Regulator stwierdził, że produkty Micron stanowią znaczące ryzyko dla łańcucha dostaw krytycznej infrastruktury informatycznej, w związku z czym firmy zaangażowane w projekty związane z krytyczną infrastrukturą informatyczną powinny zaprzestać ich używania.

Posunięcie to może być postrzegane jako kolejny rozdział w chińsko-amerykańskiej wojnie handlowej i odwet ze strony Chin. Stany Zjednoczone od lat ograniczają eksport chipów do Chin i atakują chińskie firmy technologiczne, takie jak Huawei, ze względów bezpieczeństwa. Niewątpliwie decyzja ta jest przede wszystkim podyktowana polityką, a nie względami bezpieczeństwa. Wydaje się to szczególnie prawdziwe, biorąc pod uwagę, że została ona ogłoszona wkrótce po szczycie G7, podczas którego przywódcy G7 wyrazili swoje obawy dotyczące Chin i wezwali do zmniejszenia zależności od Chin w krytycznych łańcuchach dostaw.Sprzedaż Micron Technologies była pod presją w ostatnich kwartałach w związku z nadmiarem na rynku chipów pamięci. Źródło: Bloomberg, XTB

Ograniczony wpływ chińskiego zakazu? 

Podczas gdy Chiny odpowiadają za około 11% przychodów Micron, firma twierdzi, że około jedna czwarta jej przychodów pochodzi od chińskich firm w formie sprzedaży bezpośredniej lub pośredniej. Jednak wpływ chińskiego zakazu będzie prawdopodobnie znacznie mniejszy. Chiny zakazały stosowania chipów Micron w krajowych projektach krytycznej infrastruktury informatycznej. Jest to obszar ograniczony głównie do sektora publicznego - firm rządowych i telekomunikacyjnych - które stanowią ułamek sprzedaży firmy, ponieważ Micron sprzedaje głównie do sektora prywatnego w Chinach. Chociaż nie jest jeszcze pewne, w jaki sposób Chiny zdefiniują krytyczną infrastrukturę informatyczną, a zatem trudno jest ocenić wpływ zakazu, Micron twierdzi, że zakaz może kosztować go nawet "wysoki jednocyfrowy" procent rocznych przychodów.

Podczas gdy Chiny stanowią 11% bezpośredniej sprzedaży Micron, firma twierdzi, że sprzedaż bezpośrednia i pośrednia do chińskich firm łącznie może stanowić nawet jedną czwartą jej przychodów. Źródło: XTB

Micron inwestuje w Japonii

Podczas gdy chińska decyzja o zakazie stosowania chipów Micron w krytycznej infrastrukturze informatycznej negatywnie wpłynie na działalność firmy, ostatnio pojawiły się również pozytywne wiadomości na temat amerykańskiego producenta chipów. Mianowicie, Micron ogłosił, że zainwestuje aż 500 miliardów JPY (około 3,75 miliarda dolarów) w Japonii, przy czym Japonia zaoferowała firmie około 200 miliardów JPY (około 1,5 miliarda dolarów) zachęt finansowych. 

Micron widzi poprawę perspektyw dla swojej działalności

Firma Micron Technology borykała się ostatnio z trudnościami - sprzedaż spadała z powodu nadmiaru na rynku układów scalonych, co miało również negatywny wpływ na zyski. Micron odnotował stratę netto za dwa poprzednie kwartały, a strata netto w drugim kwartale 2023 r. wyniosła 2,1 mld USD. Należy jednak powiedzieć, że było to spowodowane przede wszystkim odpisem zapasów w wysokości 1,43 mld USD. Niemniej jednak firma stwierdziła, że spodziewa się poprawy sytuacji w przyszłości. Chociaż prognozy na III kwartał fiskalny nie wskazują na taką poprawę, nie wskazują również na dalsze pogorszenie. Micron spodziewa się, że wyniki za III kwartał będą mniej więcej niezmienione w porównaniu do II kwartału i również będą pod wpływem odpisu zapasów, choć o mniejszej wartości (około 500 mln USD). Powrót do rentowności spodziewany jest dopiero w połowie 2024 roku.

Nadwyżka na rynku układów pamięci i słabnący popyt odbiły się na zyskach Microna, a ogromne odpisy aktualizujące wartość zapasów wywierają presję na zyski. Źródło: Bloomberg, XTB

Wykres spółki

Decyzja Chin o zakazie sprzedaży produktów Micron doprowadziła do prawie 4% luki cenowej na akcjach spółki na początku poniedziałkowego handlu kasowego na Wall Street. Cały sektor półprzewodników był w poniedziałek pod presją. Jednak dziś można zauważyć silne wzrosty na akcjach półprzewodników, dzięki opublikowanemu wczoraj raportowi o zyskach Nvidii. Micron Technology (MU.US) ma rozpocząć dzisiejsze notowania na najwyższym poziomie od 8 czerwca 2023 roku. Z technicznego punktu widzenia perspektywy dla akcji spółki są optymistyczne, a cena akcji przebiła się powyżej górnego ograniczenia formacji trójkąta zwyżkującego pod koniec poprzedniego tygodnia. Podręcznikowy zakres wybicia w górę z tej formacji wskazuje na możliwość ruchu w górę nawet do 81,50 USD - poziomu nie widzianego od końca marca 2022 roku. Aby jednak osiągnąć te poziomy, byki musiałyby przełamać średnioterminową strefę oporu w rejonie 74,25 USD.

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót