Trump o Chinach po pierwszym tygodniu negocjacji

18:14 20 września 2019

W tym tygodniu odbywały się negocjacje pomiędzy Chinami oraz USA na niższym szczeblu. Obie strony dawały sobie nawzajem gesty dobrej woli poprzez wyłączanie niektórych produktów z taryf celnych. Donald Trump nie wydaje się być jednak bardzo zadowolony z dotychczasowego progresu:

  • Trump chce kompletnego porozumienia z Chinami, nie częsciowego
  • Zakupy produktów rolnych przez Chiny są niewystarczające
  • W przyszłym tygodniu kontynuacja rozmów, później rozmowy wysokiego szczeba
  • Trump uważa, że nie potrzebuje porozumienia przed wyborami
  • Wartość itelektualna ważnym problemem w rozmowach
  • Chiny przejadają pieniądze ze swoich taryf
  • Trump zachwala swoje rozmowy z Xi

Jednocześnie Trump wskazuje, że aktualne sankcje na Iran są większe niż kiedykolwiek wcześniej i jest w stanie je dalej zwiększać. 

Raczej nie widać dużych reakcji rynkowych. EURUSD wciąż przy poziomie 1,1000. Na Wall Street wzrosty nieco stopniały, ale S&P 500 wciąż znajduje się powyżej 3000 punktów. 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót