Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu

16:53 30 października 2020

Wybory w USA już przed nami! Amerykanie zdecydują ostatecznie we wtorek, kto będzie piastował stanowisko prezydenta przez najbliższe 4 lata. Pomimo tego, że wybory są oczywiście kluczowym wydarzeniem to nie brak będzie też innych okazji do większej zmienności. Będą to też bardzo ważne wydarzenia w postaci decyzji Fed oraz danych z amerykańskiego rynku pracy (NFP).

US500

Wybory są oczywiście najważniejszym wydarzeniem przyszłego tygodnia. Wiele banków oraz instytucji oczekuje, że wyniki wyborów będą miały pozytywny wpływ na Wall Street, bez względu na to, który kandydat ostatecznie wygra te wybory. Z drugiej strony negatywnym czynnikiem może być brak ewentualne przekazania władzy, przy bardzo bliskim wyniku. Teoretycznie możemy znać już zwycięzcę przed rozpoczęciem handlu w Europie, choć bliski wynik z pewnością przyniesie nowe znaki zapytania dla inwestorów.

Złoto

Złoto prawdopodobnie doświadczy w końcu większej zmienności w trakcie wyborów. Oprócz tego jednak warto zwrócić uwagę na dane z rynku pracy w USA, które opublikowane zostaną w piątek o godzinie 14:30. Ożywienie na rynku pracy już zdążyło spowolnić tuż przed ostatnim kwartałem bieżącego roku i oczekuje się, że dane nie będą już zachwycać. Wzrost zatrudnienia ma być znacząco mniejszy niż poprzednio, choć wciąż będą to jednak pozytywne dane. Wciąż jednak kluczowym czynnikiem dla złota mogą być rezultaty wyborów prezydenckich lub ewentualne nowe zapowiedzi ze strony Fed.

GBPUSD

Kolejny tydzień to nie tylko wybory czy dane NFP, ale również decyzje dwóch banków centralnych: BoE oraz Fed. Decyzja Fed to oczywiście czwartek godzina 20:00. Oczekuje się, że Fed utrzyma politykę bez zmian, choć w grudniu w czasie publikacji prognoz może już być inaczej. Z kolei BoE swoją decyzję opublikuje w czwartek o 13:00. Oczekuje się również braku działania, choć w przypadku BoE wciąż przewija się temat negatywnych stóp czy ewentualnego zwiększenia programu skupu aktywów.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót