Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (10.09.2021)

17:47 10 września 2021

Akcje i inne ryzykowne aktywa znajdowały się w tym tygodniu pod presją. Sytuacja polepszyła się nieco w drugiej części tygodnia po tym, jak EBC przekonał inwestorów, że nie przeprowadza jeszcze taperingu. Choć na nadchodzący tydzień nie zaplanowano żadnych decyzji głównych banków centralnych, to ze Stanów Zjednoczonych napłyną ważne dane ekonomiczne. W kolejnym tygodniu polecamy zwrócić szczególną uwagę na DE30, GOLD i US100. 

DE30

Globalne rynki akcji cofnęły się w tym tygodniu z uwagi na obawy, że wiodące banki centralne rozpoczną ograniczanie programów skupu aktywów (tzw. tapering). Choć EBC zwolnił tempo jednego ze swoich programów QE, prezes Lagarde zapewniła rynki, że jest to tylko “rekalibracja”, a nie tapering. Wydaje się, że inwestorzy uwierzyli w te słowa, gdyż indeksy przystąpiły do odrabiania strat. Jednak czy taka argumentacja będzie wystarczająca, aby DE30 mógł ustanowić nowe historyczne szczyty?

GOLD

Ceny złota tąpnęły na początku tego tygodnia razem z rynkami akcji. Jednakże w przeciwieństwie do akcji, cena metalu szlachetnego nie przystąpiła do odrabiania strat w dalszej części tygodnia. Złoto utrzymuje się w pobliżu poziomu $1800 za uncję i nie dokonało większego ruchu w którąkolwiek ze stron. We wtorek poznamy dane o inflacji CPI z USA za sierpień (godzina 14:30). Czy raport pokaże w końcu, że wzrost cen spowolnił? Czy może inflacja znów przyspieszy, co byłoby niekorzystne dla rynku złota? 

US100

Indeks spółek technologicznych - Nasdaq-100 (US100) - był w tym tygodniu nieco bardziej odporny niż pozostałe indeksy z Wall Street. Pomimo astronomicznie wysokich wycen, spółki technologiczne radzą sobie nieźle, ignorując pogarszające się dane gospodarcze. W nadchodzącym tygodniu inwestorzy będą mogli poznać dane o sprzedaży detalicznej z USA za sierpień. Mediana oczekiwań sugeruje niewielkie cofnięcie w ujęciu miesięcznym. Jednakże wobec wygasających federalnych zasiłków dla bezrobotnych, istnieje ryzyko większego spadku.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót