Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (26.02.2021)

18:26 26 lutego 2021

Rynki akcyjne traciły w tym tygodniu z powodu mocnego wzrostu rentowności amerykańskich obligacji. W nadchodzącym tygodniu uwaga najpewniej wciąż będzie skupiała się na rynku długu, który nadal może mieć wpływ na akcje. Traderzy GBP będą pilnie śledzić zapowiedź nowego budżetu Wielkiej Brytanii, natomiast spekulujący na ropie naftowej będą uważnie  śledzić posiedzenie OPEC+. W przyszłym tygodniu zachęcamy do przyjrzenia się wykresom: US100, OIL i GBPUSD! 

US100

Rynki akcyjne mocno odczuły gwałtowny wzrost rentowności obligacji USA. Najbardziej zostały tym dotknięte spółki technologiczne, a US100 stracił w tym tygodniu ponad 5%. Presja na rynku obligacji i w efekcie na rynku akcji może trwać dalej jeśli Fed nie zareaguje w związku z rosnącymi oczekiwaniami inflacyjnymi. Kolejnym wątkiem, na którym warto się w przyszłym tygodniu skupić, to kondycja amerykańskiego rynku pracy i publikacja raportu NFP (piątek, godz 14:30).  Kolejne słabsze dane mogłyby okazać się dodatkową presją dla akcji. 

OIL

Ceny ropy znajdują się w mocnym trendzie wzrostowym od początku listopada 2020. Do zwyżki przyczynił się m.in. OPEC+, choć wraz z polepszającą się sytuacją na rynku ropy, producenci myślą o zwiększaniu produkcji. Najbliższe posiedzenie OPEC+ (czwartek) może zadecydować o zwiększeniu wydobycia o 500 tys. baryłek. Ponadto, Arabia Saudyjska może również odwrócić niedawne cięcia produkcji. Czy to wystarczy aby powstrzymać obecny rajd na rynku ropy?

GBPUSD

Funt brytyjski jest w tym roku jedną z najmocniejszych walut G10, co można wiązać ze sprawnym i szybkim programem szczepień w Wielkiej Brytanii oraz przedstawionym planom odmrażania gospodarki. Rishi Sunak, minister finansów Wielkiej Brytanii, zaprezentuje w środę 3 marca propozycję budżetu. Jako jeden ze sposobów finansowania wydatków publicznych może zostać ogłoszona podwyżka podatku CIT. Niezależnie od ostatecznych propozycji, wydarzenie z pewnością będzie wiązało się z większą zmiennością na GBP. 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót