UBER traci wobec decyzji sądu w Brukseli

20:00 26 listopada 2021

Akcje Ubera (UBER.US) spadły o ponad 5,0% podczas dzisiejszej sesji, ponieważ pojawienie się nowego szczepu COVID-19 w Republice Południowej Afryki wzbudziło obawy o nowe ograniczenia w podróży, które spowodowałyby mniejsze poruszanie się pasażerów. Ponadto niedawne orzeczenie sądu zmusiło Ubera do wstrzymania działalności taksówkarskiej w Brukseli od piątku wieczorem.

Sąd Apelacyjny w Brukseli orzekł w środę, że zakaz oferowania przez osoby prywatne usług taksówkowych z 2015 r. dotyczy również kierowców zawodowych. Od 2015 r. Uber rozwija swoją działalność w Brukseli, jak podaje Brussels Times, współpracując wyłącznie z kierowcami posiadającymi licencję na wykonywanie zawodu FVO/LVC, taką samą, jaką posiadają kierowcy limuzyn. Firma wzywa obywateli do podpisania petycji mającej na celu uratowanie 2000 zawodowych kierowców pracujących za pośrednictwem Ubera i wezwała belgijski rząd do szybkiej zmiany przepisów dotyczących usług taksówkarskich.

Akcje Ubera (UBER.US) rozpoczęły dzisiejszą sesję wyraźnymi spadkami i zbliżają się do ważnego wsparcia na poziomie 38,00 USD. W przypadku przebicia tego wsparcia ruch w dół może zostać przedłużony do dolnej granicy formacji klina, która znajduje się w pobliżu wsparcia na 35,00 $. Z drugiej strony, jeśli kupującym uda się odzyskać kontrolę, kolejny ruch w górę w kierunku oporu na 44,80 USD może być prawdopodobny. Poziom ten zbiega się z zniesieniem 38,2% fali wzrostowej rozpoczętej w marcu 2020 r. oraz górnej granicy wspomnianej formacji klina. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót