UE popiera wydłużenie Artykułu 50 o jak najdłuższy okres

08:43 19 marca 2019

Podsumowanie:

  • Funt bez zmian po tym jak Spiker Izby - Bercow wykluczył możliwość podwójnego głosowania za umową May na 1 sesji
  • UE skłania się ku dłuższemu Artykułu 50
  • Minutki RBA nie zakładają zmian stóp w możliwej do przewidzenia przyszłości

Dramat na Wyspach trwa nadal

Brytyjski funt nie notował znaczących zmian po ogłoszeniu przez Spikera Izby, Johna Bercowa, że wyklucza on możliwość dwukrotnego głosowania z umową May. W praktyce oznacza to, że jakiekolwiek głosowanie w tym tygodniu jest dużo mniej prawdopodobne. Co więcej, Brytyjska Premier może skierować prośbę, aby jej umowa brexitowa została poddana głosowaniu ponownie tylko jeśli będzie w stanie dokonać znaczących zmian w przygotowanych dokumentach. Bercow jeszcze bardziej skomplikował sprawy Brexitu, jednakże liderzy UE oczekują, że Artykuł 50 zostanie wydłużony od 3 do nawet 9 miesięcy. Warto jednak pamiętać, że 9-miesięczna opcja będzie wymagała przeprowadzenia wyborów w Zjednoczonym Królestwie do Europarlamentu. Kluczowym pytaniem pozostają również “znaczące” zmiany w umowie, które mogłyby przekonać Bercowa do zwołania kolejnego głosowania za umową May. Możliwym scenariuszem jest to, że UE zgodzi się na wydłużenie okresu negocjacyjnego o 9 miesięcy w czwartek, a taki ruch mógłby zostać uważany za “znaczącą zmianę”, co usunęłoby prawne przeszkody w przeprowadzeniu kolejnego głosowania (byłoby to trzecie głosowanie za porozumieniem May, ostatnie zostały odrzucone 230 i 149 głosami). Nie trzeba dodawać, że 9-miesięczne wydłużenie okresu negocjacyjnego może nie przekonać Bercowa, aczkolwiek UE może poczekać do ostatniej chwili, co da więcej czasu Theresie May na przekonanie Spikera do kolejnego głosowania. Co się stanie jeśli May nie zdoła przekonać Bercowa? Tak naprawdę najprawdopodobniej nic istotnego, ponieważ UE zgodnie z oczekiwaniami ma zasygnalizować wydłużenie terminu o 9 miesięcy. Funt o poranku nie notuje znaczących zmian.

EURGBP zdołało utrzymać się poniżej strefy wsparcia w zeszłym tygodniu. W związku z tym funt zdaje się mieć pole do dalszego umocnienia. Źródło: xStation5.

Minutki RBA

Zapiski z ostatniego posiedzenia RBA zostały opublikowane dziś w nocy. Nie poznaliśmy jednak dużo szczegółów, które nie były wcześniej znane. Bank zaakcentował znaczące niepewności dotyczące globalnego wzrostu i zaprezentował scenariusze zarówno z możliwą podwyżką jak i obniżką stóp procentowych. Zarząd zgodził się jednak, że nie ma istotnych przesłanek do zmiany stóp w średnim terminie. Bank zasygnalizował, że że oczekuje na więcej informacji jak rozwiązać sprawę silnego rynku pracy oraz słabego wzrostu gospodarczego. Na koniec RBA przyznało, że spowolnienie w kredytach hipotecznych jest związane ze słabszym popytem oraz cięższymi warunkami kredytowymi. Bankierzy wydają się prezentować zbalansowane oczekiwania zarówno w stosunku do podwyżek jak i obniżek stóp. Jednak rynkowe prawdopodobieństwa sugerują 78% szans na obniżkę stóp do końca tego roku. Poza tym, otrzymaliśmy również dane o cena nieruchomości. Indeks przygotowany przez Rządowe Biuro Statystyczne spadł o 2,4% k/k w ostatnich 3 miesiącach ostatniego roku, co było wynikiem poniżej oczekiwań.

W tym samym czasie AUDUSD zbliża się do spadkowej linii trendu po odbiciu od ważnej strefy wsparcia. Źródło: xStation5.

Pozostałe informacje:

  • Indeks nastrojów konsumentów w Nowej Zelandii spadł do 103,8 z 109,1 w 1 kwartale roku.
  • Japoński Minister Gospodarki ma nadzieję, że BoJ dokłada wszelkich starań, aby osiągnąć cel inflacyjny.
  • Chińskie akcje delikatnie cofają się, kontrakty na S&P500 wskazują na płaskie otwarcie na Wall Street.

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

 

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót