⏬⏬US500 traci ponad 1%

18:28 28 czerwca 2022

Wall Street wraca do spadków wobec widma recesji, pomimo ożywienia w sektorze bankowym i lotniczym

US500 traci ponad 1%S&P 500 silnie traci w ostatnich minutach wobec negatywnego sentymentu, który pozostawiły po sobie dane dotyczące aktywności gospodarczej oraz nastrojów konsumentów. Indeks Fed z Richmond spadł do najniższych poziomów od pandemii, natomiast nastroje konsumentów wg Conference Board najniżej od lutego 2021, z jednoczesnym pogorszeniem indeksu perspektyw do najniższego poziomu od 2013 roku. Coraz więcej osób wskazuje, że Fed chce użyć narzędzia jakim jest „kontrolowana” recesja do powstrzymania problemu jakim jest inflacja.

S&P 500 traci ponad 1%, ale wcześniej obserwowaliśmy wzrosty, głównie w przypadku indeksu DJIA, który wspierany był mocnym odbiciem cen akcji banków. Banki zyskiwały ze względu na ostatnie informacje na temat zdania stress testów przez banki. Dodatkowo odbijały również linie lotnicze ze względu na to, że Chiny zmniejszają restrykcję dla przyjezdnych. Kwarantanna ma trwać 10 dni i została skrócona z 3 tygodni.

US500 napotyka na opór w postaci strefy przy średnich 100 oraz 200 okresowej (wykres H4). S&P 500 wcześniej zrealizował formację oRGR, a obecnie realizuje krótkoterminową formację podwójnego szczytu. Źródło: xStation5

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót