Wykres dnia - AUDJPY (01.08.2022)

08:51 1 sierpnia 2022

Jen odzyskuje ostatnio swój blask. Obecnie uwaga skupia się głównie na parze USDJPY, która wycofała się z wysokiego poziomu około 144,00 do prawie 132,00 obecnie. Z drugiej strony inne pary związane z JPY są również godne uwagi. AUDJPY, często postrzegany jako barometr ryzyka, jest obecnie notowany 3% poniżej lokalnego maksimum osiągniętego w ubiegłą środę. Para przetestowała krótkoterminową strefę wsparcia wyznaczoną przez zniesienie 23,6% ruchu w górę zapoczątkowanego prawie rok temu w sierpniu 2021 roku (rejon 92,30). Niedźwiedziom nie udało się zepchnąć pary poniżej tej przeszkody przy pierwszej dzisiejszej próbie, ale para pozostaje w pobliżu wspomnianego poziomu. Jeśli zobaczymy przełamanie poniżej, ruch spadkowy może zmierzać w kierunku obszaru 89,60, gdzie można znaleźć zniesienie 38.2% i dolne ograniczenie struktury Overbalance.

Inwestorzy powinni mieć na uwadze, że para może stać się bardziej zmienna podczas najbliższej sesji azjatyckiej, gdyż RBA ma ogłosić decyzje w sprawie polityki monetarnej jutro o 6:30 czasu polskiego. Rynek wycenia w 90% podwyżkę stóp o 50 punktów bazowych, co byłoby trzecim takim ruchem z rzędu. Wytyczne co do dalszych ruchów mogą być kluczowe dla AUD, w szczególności czy bank zamierza dalej podwyższać stopy przy pogarszających się warunkach makroekonomicznych.

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót