Wykres dnia - AUDNZD (31.08.2021)

10:50 31 sierpnia 2021

Waluty Antypodów - dolar australijski i dolar nowozelandzki - radzą sobie dziś przed południem najlepiej wśród głównych walut. NZD zyskuje jednak silniej niż AUD. Nie ma jednego, jasnego powodu, dla którego waluta nowozelandzki osiąga dziś lepsze wyniki, ale może się do tego przyczynić mieszanka drugorzędnych wiadomości. Dzienna liczba przypadków koronawirusa spada, co skłoniło władze kraju do złagodzenia restrykcji w regionach, w których nie wystąpiły większe epidemie. Z drugiej strony, ograniczenia w Auckland, czyli źródle niedawnego wybuchu epidemii, zostały przedłużone o dwa tygodnie. Ponadto, niektóre media podały wczoraj wieczorem, że Wielka Brytania i Nowa Zelandia są bliskie sfinalizowania umowy handlowej. Oba te czynniki mogły przyczynić się do dzisiejszych wzrostów na rynku NZD, jednak bardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest to, że obserwujemy opóźnioną reakcję na piątkowe wystąpienie Powella, który zapewnił rynki, że tani pieniądz i luźna polityka zostaną jeszcze przez jakiś czas.

Spoglądając na wykres AUDNZD widzimy, że para kontynuuje ruch w dół po przełamaniu poniżej linii szyi formacji głowy z ramionami (czerwona linia). Po krótkiej walce w pobliżu dolnego ograniczenia kanału spadkowego, parze udało się pokonać również tę przeszkodę i przełamać poniżej wsparcia 1,0420. AUDNZD jest obecnie notowany na najniższych poziomach od 17 miesięcy. Podręcznikowy zasięg wybicia ze wspomnianej wcześniej formacji głowy i ramion wskazuje na spadek w kierunku 1,0242.

AUDNZD interwał D1. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót