Wykres dnia - BITCOIN (25.11.2021)

10:27 25 listopada 2021

Rynki amerykańskie są dziś zamknięte, ponieważ Stany Zjednoczone obchodzą Święto Dziękczynienia. Brak dostępu do rynku kasowego oznacza, że amerykańscy inwestorzy będą kierować się nie tylko na rynek terminowy, ale również na rynek kryptowalut. Rynek krypto jest otwarty 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Co więcej, możemy zauważyć zwiększone zainteresowanie tymi rynkami w momentach, kiedy pozostałe rynki są zamknięte.

Niewielkie wzrosty można zauważyć na rynkach kryptowalut podczas porannego handlu w Europie. Oczekuje się, że wolumeny obrotu wzrosną wczesnym popołudniem, kiedy amerykańscy inwestorzy obudzą się w trakcie wolnego dnia. Bitcoin znajduje się obecnie w bardzo ciekawym miejscu technicznym. Korekta spadkowa rozpoczęta 10 listopada została zatrzymana przy dolnym limicie struktury Overbalance na poziomie 55 600 USD. Kryptowaluta wpadła następnie w trend boczny, a poziom 55 600 $ służył jako dolny limit zakresu handlowego, a zniesienie 23,6% przy około 59 500 $ służyło jako limit górny. Wobec tego, poziom 59 500 USD jest krótkoterminowym oporem wartym obserwacji.

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót