Wykres dnia - BITCOIN (27.09.2022)

09:57 27 września 2022

Kryptowaluty są najlepiej radzącą sobie klasą aktywów we wtorek. Za dzisiejszym rajdem nie stoi żaden wyraźny, związany z kryptowalutami powód, dlatego można go uzasadnić ogólną poprawą nastrojów do ryzyka, a także osłabieniem dolara amerykańskiego. Bitcoin notowany jest w ciągu dnia 6% wyżej i powraca powyżej poziom 20 000 USD. Ethereum dodaje około 5,5%, podczas gdy Ripple notowane jest prawie 2,5% wyżej. NEO i UNISWAP są najlepszymi projektami, z których każdy zyskuje około 15% w czasie publikacji.

Patrząc na wykres BITCOIN na interwale H4, widzimy, że główna kryptowaluta wspięła się na najwyższy poziom od 15 września 2022 roku. Cena Bitcoina przebiła się wczoraj powyżej 50-sesyjnej średniej kroczącej (zielona linia), która działała jako opór w ostatnich dniach (pomarańczowe kółka). Ruch w górę przyspieszył po przełamaniu powyżej tej średniej ruchomej, a moneta przebiła się powyżej 200-sesyjnej średniej ruchomej przed dzisiejszym otwarciem europejskim. Cena przebiła się również powyżej psychologicznego poziomu 20 000 USD, ale później rajd stracił impet. Ruch w górę ma jeszcze sporo miejsca do przedłużenia, dopóki trend spadkowy nie zostanie przerwany, a górne ograniczenie geometrii rynku znajduje się w okolicach 22 400 USD, czyli około 11% powyżej obecnej ceny rynkowej. 

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót