Wykres dnia - COFFEE (22.07.2021)

10:40 22 lipca 2021

Cena kawy wzrosła bardzo mocno w 3 ostatnich dniach i znajduje się najwyżej od 2014 roku. Gigantyczny wzrost cen jest powiązany z atakiem mrozu w Brazylii, który możę doprowadzić do zniszczenia większej częsci wszystkich plonów z tego sezonu! Miejscowi farmerzy wskazują, że nie widzieli takich przymrozków od 1994 roku. Warto zauważyć, że kawę hoduje się zwykle w górach, gdzie wahania temperaturowe mogą być dosyć wysokie. 

Wcześniej w tym tygodniu pojawiły się raporty, ża fala mrozów ustępuje. Jednak Instytut Meteorologii w Brazylii poinformował, że w rejonie Minas Gerais temperatury spadły do -1,2 stopni Celsjusza. Co ważniejsze, już wcześniej oczekiwano mniejszych zbiorów w Brazylii, ze względu na susze. Teraz mamy do czynienia z atakiem zimy. Nie wszyscy jednak wieżą w duży wpływ przymrozków. Brazylia ma wciąż spore zapasy kawy z poprzednich sezonów. Dodatkowo produkcja kawy w innych rejonach świata pozostaje nienaruszona, co wpływa na stabilną cenę Robusty. Z drugiej strony, utrzymanie niskich temperatur do końca tego tygodnia może również wpłynąć na podobnie gwałtowny wzrost cen cukru. 

Jak widać ceny bardzo mocno skoczyły, choć wzrost jest powiązany na razie z obawami, a nie realnymi danymi. Real brazylijski pozostaje słaby. Źródło: xStation5

Ceny cukru pozostają na relatywnie niskim poziomie. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót