Wykres dnia - EURGBP (02.02.2023)

11:36 2 lutego 2023

EURGBP jest jedną z tych par walutowych, które mogą dziś doświadczyć większej zmienności. Wynika to z faktu, że Bank Anglii i Europejski Bank Centralny mają ogłosić decyzje dotyczące polityki pieniężnej odpowiednio o 13:00 i 14:15. Oczekuje się, że oba te banki podniosą stopy o 50 punktów bazowych.

Chociaż członkowie EBC dość jednoznacznie wskazywali, że podwyżka stóp o 50 punktów bazowych jest odpowiednia na dzisiejszym posiedzeniu, to jednak ostatnia przerwa w cyklu ze strony BoC i spowolnienie ze strony Fedu rodzi pytania, czy EBC zmieni swoje podejście. Podwyżka stóp o 50 pb wydaje się być przesądzona i jeśli EBC zobowiąże się do kolejnej podwyżki stóp o 50 pb w marcu, EUR może na tym skorzystać. Podwyżka o 50 pb i zapowiedź spowolnienia tempa podwyżek w przyszłości byłaby negatywna dla EUR i mogłaby wesprzeć europejskie indeksy giełdowe.

Z drugiej strony, sprawy wyglądają gorzej, jeśli chodzi o Bank Anglii. Gospodarka Wielkiej Brytanii stoi w obliczu recesji i BoE doskonale o tym wie. Wyższe stopy procentowe potęgują tzw. "kryzys związany z kosztami życia" w Wielkiej Brytanii i choć kolejna podwyżka stóp mogłaby pomóc w walce z inflacją, Bank Anglii spotyka się z coraz większym sprzeciwem opinii publicznej w związku z zacieśnianiem polityki pieniężnej. Niemniej jednak, istnieje możliwość gołębiej niespodzianki, jeśli BoE zdecyduje się na podwyżkę stóp o 25 punktów bazowych.

Spoglądając na wykres EURGBP w interwale D1 widzimy, że para zdołała wspiąć się dzisiaj powyżej strefy oporu 0,8880 i przez krótki czas była notowana nawet na najwyższym poziomie od końca września 2022 r. Jeśli ECB dostarczy więcej paliwa dla ruchu w górę, wskazując na kolejną podwyżkę stóp o 50 pb w marcu, para może skierować się w stronę obszaru przy 0,8990, który był testowany kilka razy w latach 2019-2020 i wyznacza lokalny szczyt z końca września 2022 r. Gołębi Bank Anglii również wspierałby byczy scenariusz na tej parze.

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót