Wykres dnia: FRA40

07:58 15 października 2019
  • Rynki akcji opierają się korekcie na początku tygodnia
  • Brak poprawy w danych makro
  • Francuski FRA40 w strefie oporu po raz 10-ty w ciągu 2 lat!

Sytuacja na FRA40 jest niezwykła. Strefa 5535-5700 działa tu niemal jak szklany sufit od dwóch lat. Źródło: xStation5

Chyba nie ma innego takiego rynku. Francuski FRA40 dwa lata temu pokonał poziom 5500 pkt. i od tej pory nie jest w stanie zajść wyraźnie wyżej. Spadki w międzyczasie również były raczej krótkie (poza jedną globalną korektą sprzed roku), ale kupujący nie są w stanie sforsować oporu i indeks wygląda jak uwięziony. Obecnie notowania wróciły w rejon strefy 10-raz w ciągu dwóch lat! Z pewnością pomaga liczenie na QE EBC, z drugiej strony dane nie sygnalizują żadnej poprawy. W konsekwencji ostatnimi razami test strefy był doskonała okazją do pozycji krótkich, choć trzeba pamiętać o sytuacjach takich jak 1,20 na EURCHF czy 6000 na Bitcoinie – przełamanie długo bronionego poziomu zwykle prowadzi do potężnych ruchów.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót