Wykres dnia - GBPJPY (22.09.2022)

11:20 22 września 2022

Bank Japonii postanowił na dzisiejszym posiedzeniu pozostawić stopy procentowe i inne parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie. Taka decyzja była oczekiwana i nikt nawet nie myślał, że Bank Japonii może pociągnąć za spust i podnieść stopy. W związku z tym dzisiejsze posiedzenie BoJ nie było w zasadzie istotnym wydarzeniem. Dużo większą uwagę przyciągnęły komentarze japońskiego wiceministra finansów Masato Kandy, który jest również uważany za głównego japońskiego specjalistę od spraw walutowych. Mianowicie Kanda powiedział, że jego kraj nie interweniował na rynkach walutowych, ale jest gotowy zrobić to w razie potrzeby. Powiedział również, że jeżeli do tego dojdzie, to najprawdopodobniej będzie to "cicha interwencja".

Na interwencję nie musieliśmy długo czekać i zdecydowanie nie była ona cicha. USDJPY osunął się o 10:00, ponieważ Bank Japonii i japoński rząd interweniowały kupując JPY w stosunku do USD, co doprowadziło do spadku pary o około 100 pipsów. Ruch w dół pogłębił się jeszcze bardziej po tym jak Kanda potwierdził o 10:15, że interwencja rzeczywiście miała miejsce. Kanda powiedział, że rząd jest zaniepokojony nadmierną deprecjacją JPY i będzie monitorował rynki. Para znajduje się obecnie ponad 300 pipsów od dziennego maksimum. Była to pierwsza bezpośrednia interwencja na rynku walutowym w celu wsparcia JPY od 1998 roku.

Podczas gdy uwaga skupia się na USDJPY, ponieważ to właśnie tam miała miejsce interwencja, sytuacja na innych parach walutowych związanych z JPY jest również interesująca. GBPJPY jest jedną z takich par. Spoglądając na wykres na interwale D1 widzimy, że trwający na tej parze spadek znacznie się dziś pogłębił, a para przełamuje się poniżej 200-sesyjnej średniej kroczącej (fioletowa linia). Ta średnia ruchoma stanowiła wsparcie dla pary w ostatnich miesiącach (pomarańczowe kółka na wykresie), a złamanie poniżej może wskazywać na potencjalne odwrócenie trendu. Oczekuje się, że para pozostanie dziś zmienna, ponieważ Bank Anglii ma ogłosić decyzję w sprawie stóp procentowych o godzinie 13:00

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót