Wykres dnia - GBPUSD (22.03.2023)

12:01 22 marca 2023

Brytyjski funt jest dziś najlepiej radzącą sobie walutą G10, ponieważ ostatnie gorące dane CPI pokazały, że zarówno inflacja główna, jak i bazowa w Wielkiej Brytanii nieoczekiwanie przyspieszyła w lutym, podczas gdy analitycy spodziewali się złagodzenia presji cenowej. Rynki obecnie w pełni wyceniają podwyżkę stóp o 25 punktów bazowych przez BOE w tym tygodniu. Przed dzisiejszą publikacją danych traderzy obstawiali raczej albo wstrzymanie podwyżek stóp, albo podwyżkę o 25 pb. Para walutowa będzie miała szansę na kolejne silne ruchy wieczorem podczas bardzo oczekiwanej decyzji FED i konferencji prasowej Powella. Oczekuje się, że amerykański bank centralny podniesie stopy o 25 pb, jednak niektórzy uważają, że wstrzymanie cyklu zacieśniania jest potrzebne, aby wzmocnić stabilność finansową po ostatnich zawirowaniach w sektorze bankowym. 

Z technicznego punktu widzenia para GBPUSD wspięła się powyżej głównego średnioterminowego oporu przy 1,2290, który wyznacza poprzednie reakcje cenowe. Jeśli obecny sentyment przeważy, ruch w górę może przyspieszyć w kierunku 1,2450, gdzie znajdują się maksima ze stycznia 2023 roku. Z drugiej strony, w przypadku bardziej jastrzębiego FEDu może zostać uruchomiony kolejny impuls spadkowy w kierunku lokalnego wsparcia przy 1.2215. Poziom ten pokrywa się również z dolnym ograniczeniem lokalnego kanału wzrostowego.

GBPUSD, interwał H4. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót