Wykres dnia - NZDUSD (16.09.2021)

10:20 16 września 2021

Dużym pozytywnym zaskoczeniem okazał się raport o PKB za II kwartał z Nowej Zelandii. Rynek oczekiwał, że gospodarka Nowej Zelandii wzrosła o 1,4% kwartał do kwartału w okresie kwiecień-czerwiec. Jednak rzeczywiste dane pokazały tempo wzrostu na poziomie 2,8% kw/kw. Dane są oczywiście mocno opóźnione w stosunku do obecnej rzeczywistości, ale to kolejny argument za podwyżką stóp RBNZ. Pojawiły się oczekiwania, że ​​RBNZ podniesie stopy procentowe na posiedzeniu w sierpniu, ale nowe restrykcje w związku z ogniskami koronawirusa skłoniły bankierów centralnych do utrzymania stóp bez zmian. Kolejne spotkanie zaplanowano na 6 października 2021 r.

Patrząc na wykres NZDUSD na interwale H1 widzimy, że para zyskała po publikacji raportu o PKB zeszłej nocy (pomarańczowe kółko). Jednak ruch w górę został zatrzymany w pobliżu linii trendu spadkowego i para zaczęła tracić, gdy dolar amerykański rozpoczął umocnienie. Ten spadek zatrzymał się przynajmniej na razie w pobliżu 50-godzinnej średniej kroczącej. Ogólnie rzecz biorąc, NZDUSD porusza się w formacji trójkąta. Kierunek wybicia z formacji powinien zadecydować o kolejnym dużym ruchu. Para może stać się bardziej aktywna w okolicach 14:30, kiedy zostanie opublikowany raport sprzedaży detalicznej w USA.

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót