Wykres dnia - US100 (24.01.2023)

10:57 24 stycznia 2023

Sezon wyników w USA wchodzi w kluczową fazę, w której pojawią się publikacje z największych spółek notowanych na Wall Street. Podczas gdy większość raportów z branży mega-tech zostanie opublikowana w przyszłym tygodniu, w tym tygodniu traderzy będą mogli zapoznać się z raportami kilku znanych spółek technologicznych. Wśród najważniejszych wydarzeń tego tygodnia można znaleźć raporty takich spółek jak Microsoft (wtorek, po zamknięciu sesji), Tesla i IBM (środa, po zamknięciu sesji) czy Intel (czwartek, po zamknięciu sesji). W związku z tym, indeksy technologiczne, takie jak Nasdaq-100 (US100), mogą doświadczyć większej zmienności w najbliższych dniach i tygodniach.

Patrząc na wykres US100 na interwale D1, widzimy, że indeks wspiął się wczoraj do najwyższego poziomu od 12 grudnia 2022 r. i przetestował strefę oporu w rejonie 12.000 pkt, oznaczoną 200-sesyjną średnią kroczącą (fioletowa linia) oraz zniesieniem 23,6% Fibo ruchu spadkowego rozpoczętego pod koniec listopada 2022 r. Zauważmy, że obszar 12.000 pkt zatrzymał ruchy wzrostowe w listopadzie i grudniu 2022 r. Wygląda na to, że jest to dobre miejsce techniczne do rozpoczęcia ewentualnego cofnięcia. Inwestorzy powinni pamiętać, że oprócz raportów wynikowych, indeks może również poruszać się w związku z ważnymi wydarzeniami w najbliższych dniach - publikacją PKB za IV kwartał w USA w ten czwartek i decyzją FOMC w sprawie stóp w przyszłą środę.

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót