Wykres dnia - USDCAD (05.08.2022)

10:35 5 sierpnia 2022

Jako, że nadszedł pierwszy piątek nowego miesiąca, czas na publikację danych o zatrudnieniu ze Stanów Zjednoczonych (14:30). Raport NFP za lipiec to kluczowe wydarzenie makro dnia. Choć raport zawsze jest uważnie śledzony przez uczestników rynku, tym razem jest jeszcze ważniejszy, gdyż Fed Chair Powell powiedział, że silny rynek pracy wspiera dalsze zacieśnianie polityki monetarnej. Wnioski o zasiłki dla bezrobotnych rosną od kwietnia i w przypadku spowolnienia wzrostu zatrudnienia teza o silnym rynku pracy może stanąć pod znakiem zapytania. Rynek oczekuje, że wzrost zatrudnienia wyniesie 250 tys. Oczekuje się, że dynamika płac spowolni z 5,1% r/r do 4,9% r/r. 

Oczekuje się, że para USDCAD będzie zmienna w okolicach godziny publikacji danych, gdyż o 14:30 ukażą się również kanadyjskie dane o zatrudnieniu. W przypadku Kanady rynek spodziewa się wzrostu zatrudnienia o 19.8 tys. oraz wzrostu stopy bezrobocia z 4.9 do 5.0%.

Spoglądając na wykres USDCAD na interwale D1 widzimy, że parze udało się zatrzymać ostatnią korektę na strefie wsparcia znajdującej się powyżej poziomu 1.2760. Para ta od ponad roku porusza się w kanale wzrostowym, w związku z czym średnioterminowe perspektywy techniczne są bardziej wspierające dla byków. W przypadku, gdy para przedłuży obecny impuls wzrostowy, pierwszym oporem do obserwacji może być zniesienie 38,2% ruchu spadkowego po pandemii (rejon 1,3020). 

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót