Wykres dnia - USDCAD (07.02.2023)

10:27 7 lutego 2023

Para USDCAD porusza się w formacji trójkąta zniżkującego od października 2022 roku. Notowania nie zdołały wczoraj wybić się ponad strefę oporu wahającą się poniżej obszaru 1,3500 i dzisiaj zainicjowany został ruch korekcyjny. Para USDCAD może odnotować skok zmienności dzisiaj po południu, ponieważ traderzy otrzymają komentarze zarówno - Powella z FED (18:40), jak i Macklema z BoC (18:45). 

Powell zasiądzie do rozmowy z Davidem Rubensteinem, prezesem Economic Club of Washington, D.C. Będzie to pierwsze wystąpienie Powella od czasu zaskakującego raportu o zatrudnieniu w zeszły piątek. Solidne dane o zatrudnieniu sprawiły, że niektórzy uważają, że Fed może powrócić do podwyżki stóp o 50 pb na kolejnym posiedzeniu, a komentarz Powella będzie kluczowy dla dalszego kształtowania oczekiwań.

Macklem wygłosi przemówienie zatytułowane "How monetary policy works" w CFA Society Quebec. Przemówienie z pewnością poruszy temat polityki monetarnej, jak sugeruje tytuł. Co ważniejsze, Macklem odpowie na pytania reporterów po tym wydarzeniu o 20:00 i może to być szansa na więcej szczegółów dotyczących obecnych perspektyw polityki.

Para USDCAD notowana jest około 1% poniżej górnego ograniczenia formacji trójkąta i około 1,2% powyżej dolnego ograniczenia. Podczas gdy dzisiejsze przemówienia szefów BoC i Fed mogą nie doprowadzić do natychmiastowego wybicia, mogą nadać ton na najbliższe dni. Podręcznikowy zasięg wybicia z formacji w którąkolwiek stronę to 720 pipsów.

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót