Wykres dnia - USDCAD (08.03.2023)

11:46 8 marca 2023

USDCAD jest jedną z par walutowych, które będą obserwowane dzisiejszego popołudnia, bowiem na dzisiaj zaplanowano szereg wydarzeń, które mogą zwiększyć zmienność na parze. Raport ADP o zatrudnieniu za luty o 14:15 będzie pierwszym z nich i będzie to również ostatnia wskazówka przed piątkowym raportem NFP. Po publikacji ADP poznamy dane o bilansie handlowym za styczeń z USA i Kanady o godzinie 14:30. Największa zmienność USDCAD w dniu dzisiejszym spodziewana jest jednak w okolicach godziny 16:00, kiedy Powell przeprowadzi drugi dzień swoich półrocznych zeznań, a Bank Kanady ogłosi decyzję w sprawie stóp.

Stany Zjednoczone

  • 14:15 - Raport ADP za luty

  • 14:30 - Bilans handlowy za styczeń

  • 16:00 - Powell zeznaje przed Kongresem

Kanada

  • 14:30 - Bilans handlowy w USA

  • 16:00 - Decyzja BoC

Podczas gdy przemówienie Powella i decyzja w sprawie stóp BoC są kluczowymi wydarzeniami dnia, inwestorzy powinni pamiętać, że istnieje również ryzyko, że okażą się one wydarzeniami niewywołującymi aż tak nadmiernej zmienności. Powell wygłosi to samo przemówienie co wczoraj, a jedyne co może się różnić to pytania od ustawodawców. Tymczasem oczekuje się, że Bank Kanady na dzisiejszym posiedzeniu spełni swoje zobowiązanie do wstrzymania cyklu podwyżek stóp i pozostawi je na niezmienionym poziomie. 

Spoglądając na wykres USDCAD na interwale H4 widzimy, że para notowana jest ostatnio w kanale wzrostowym. Para osiągnęła najwyższy poziom od początku listopada 2022 roku, jednak ruch w górę wyhamował dzisiaj, gdyż inwestorzy wydają się być w trybie spoczynku przed wydarzeniami makro. Jako, że Powell prawdopodobnie nie przedstawi żadnych istotnych oświadczeń, których nie słyszeliśmy podczas pierwszego dnia zeznań, niespodzianka ze strony Banku Kanady mogłaby być potężnym wyzwalaczem zmienności. Jednak BoC dość jasno przedstawił plan wstrzymania podwyżek stóp i brak takiego działania mógłby negatywnie wpłynąć na jego wiarygodność. Nie mówiąc już o tym, że sytuacja w kanadyjskiej gospodarce nie zmieniła się zbytnio w stosunku do poprzedniego posiedzenia.

Źródło: xStation 5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót