Wykres dnia - Złoto (14.09.2021)

10:06 14 września 2021

Złoto wyraźnie straciło w zeszłym tygodniu, cofając się z obszaru zniesienia 38,2% (obszar 1825 USD) do zniesienia 50% ruchu w górę rozpoczętego w marcu 2021 r. (obszar 1795 USD). Podczas gdy spadki zostały zatrzymane nieco poniżej wspomnianego zniesienia 50%, byki miały trudności z rozpoczęciem ruchu wzrostowego i cena ostatecznie wpadła w konsolidację. Próby powrotu powyżej granicy 1800 USD zostały zatrzymane przez średnią kroczącą z 50 sesji (zielona linia). W przypadku przebicia wspomnianego wsparcia, kolejne miejsce dla sprzedających można znaleźć przy zniesieniu 61,8% (1768 USD). Złoto może doświadczyć większej zmienności w okolicach 14:30, ze względu na odczyt inflacji z USA.

Podczas gdy rynek oczekuje nieznacznego spowolnienia inflacji, zarówno głównej jak i bazowej, należy zauważyć, że poprzednie 5 publikacji wykazało szybszy wzrost cen niż oczekiwano. Nie jest wobec tego wykluczone, że kolejny raz będziemy mieli zaskoczenie, w szczególności, że ceny gazu rosną już od wielu tygodni. Kolejne przyspieszenie wzrostu cen może mieć negatywny wpływ na cenę złota, ponieważ wywarłoby większą presję na Fed, aby zaczął zacieśniać politykę monetarną.

Source: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót