Wyniki Microsoftu - spółka przygotowuje się na recesję

13:07 25 stycznia 2023

Microsoft podał wczoraj rozczarowującą prognozę przychodów na Q1 2023, co spowodowało spadek kursu akcji w notowania przedsesyjnych po początkowych wzrostach w reakcji na lepsze od oczekiwań wyniki za Q4 2022 (kalendarzowy). 

Spółka odnotowała spadek przychodów pod koniec 2022 roku w podstawowych obszarach działalności, tj. Windows i Office. Wyniki prezentują się następująco:

Skorygowany zysk na akcję (EPS) wyniósł 2,32 USD, wobec konsensusu na poziomie 2,29 według Refinitiv.

Przychody wyniosły 52,75 mld USD, wobec konsensusu na poziomie 52,94 mld USD oczekiwanych przez analityków, według Refinitiv.

Microsoft oczekiwał w Q4 2022r. osiągnięcia przychodów na poziomie od 50,5 do 51,5 mld dolarów, co oznacza wzrost o 3%. Amy Hood, szefowa finansów firmy, zapowiedziała, że rynek komputerów osobistych nadal się kurczy, co może doprowadzić do spadku wartości o około 17% w ujęciu rocznym w segmencie biznesowym More Personal Computing, w którym znajduje się system Windows.

Całkowite przychody wzrosły o 2%  r/r, co (zgodnie z zapowiedziami) stanowi najwolniejsze tempo od 2016 roku. Zysk netto spadł do 16,43 miliarda dolarów z 18,77 miliarda dolarów w poprzednim kwartale.

W grudniu wzrost nowej działalności w zakresie usług chmurowych Azure był niższy niż oczekiwał zarząd dla subskrypcji oprogramowania Microsoft 365, produktów komercyjnych Windows oraz oferty Enterprise Mobility and Security, powiedział Hood.

Przychody w segmencie inteligentnej chmury Microsoftu wyniosły 21,51 mld USD, co oznacza wzrost o 18% i nieznaczne przekroczenie konsensusu na poziomie 21,44 mld USD.

Przychody z Azure i innych usług w chmurze, których Microsoft nie raportuje w dolarach, wzrosły o 31%, nieco powyżej konsensusu. W poprzednim kwartale wzrost tego segmentu wyniósł 35%. Zarząd spółki oczekuje spowolnienia dynamiki rozwoju segmentu Azure. 

Segment Produktywności i Procesów Biznesowych, obejmujący Microsoft 365 (wcześniej znany jako Office 365), LinkedIn i Dynamics, przyniósł 17 miliardów USD przychodów, co oznacza wzrost o 7%, powyżej konsensusu rynkowego na poziomie 16,79 miliarda dolarów. 

Segment More Personal Computing obejmujący Windows, Xbox, Surface i reklamy w wyszukiwarce przyniósł 14,24 mld USD, co oznacza spadek przychodów o 19%. 

Sprzedaż licencji Windows producentom urządzeń spadła o 39% r/r.

Prognozy Microsoftu na 2023 są negatywne - zakładają pogłębiający się spadek przychodów we wszystkich segmentach działalności spółki. Słowem - zarząd przygotowuje się na nadejście recesji, odcinając się od giełdowego hurraoptymizmu.


 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót