Wzrost zapasów ropy, ale spory spadek produktów ropopochodnych

15:45 9 października 2019

Podsumowanie:

  • Zapasy ropy: +2,9 mln brk (oczekiwano 1,7 mln brk; poprzednio 3,1 mln brk)
  • Zapasy benzyny -1,2 mln brk (oczekiwano: -0,3 mln brk; poprzednio: -0,2 mln brk)
  • Zapasy destylatów: -3,9 mln brk (oczekiwano: -2,0 mln brk; poprzednio: -2,4 mln brk)
  • Produkcja: 12,6 mln brk na dzień (poprzednio: 12,4 mln brk na dzień)

Można stwierdzić, że raport dotyczący zapasów ropy wg DOE wypada mieszanie. Wzrost zapasów ropy oraz wzrost produkcji. Niemniej należy zwrócić uwagę na wzrost popytu implikowanego w praktycznie każdym aspekcie (ropa, benzyna, destylaty). Co więcej widzimy ogromny spadek zapasów produktów ropopochonych, choć mniejszy niż wskazywał raport API (-9,0 mln brk symarycznie). Ropa naftowa kontynuuje wzrosty dzisiejszego dnia. 

Zapasy produktór ropopochodnych spadają zgodnie z sezonowością, znajdując się nieznacznie poniżej 5 letniej średniej. Źródło: Bloomberg, XTB

Zapasy ropy naftowej zachowują się dokładnie z sezonowością i znajdują się tuż przy 5 letniej średniej. Źródło: Bloomberg

Ropa naftowa zyskuje dzisiejszego dnia, choć jest to w dużej mierze wynik dobrych nastrojów na rynku giełdowym oraz odwrotu na dolarze. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót