Zapasy ropy w cieniu decyzji OPEC

17:56 6 grudnia 2018

Dzisiaj nie mamy decyzji OPEC o porozumieniu o cięciu, chociaż wiele wskazuje na to, że można spodziewać się przynajmniej cięcia na poziomie 1 mln brk na dzień. Z drugiej strony dużo zależy od woli dwóch kluczowych graczy: Arabii Saudyjskiej oraz Rosji. Dzisiaj oprócz samego posiedzenia OPEC warto wspomnieć o tym, że minister energetyki Rosji, Alexander Novak wrócił się do Moskwy, aby prawdopodobnie ustalić kontrybucje Rosji w porozumieniu. Z drugiej strony Arabia Saudyjska chciałaby udziału wszystkich państw w porozumieniu, natomiast takie kraje jak Libia, Nigeria, Wenezuela oraz Iran chcą być wyłączone z cięć z możliwością zwiększania produkcji. Niemniej wiele wiadomo powinno być jutrzejszego dnia, kiedy odbywa się drugi dzień negocjacji z udziałem państw spoza kartelu. 

Dzisiaj z kolei poznaliśmy raport o zapasach ropy naftowej. Raport okazał się być sporym zaskoczeniem i pokazuje, że możemy mieć do czynienia z pozytywnymi czynnikami. Zapasy ropy naftowej spadły aż o 7,3 mln brk na dzień przy oczekiwaniu spadku 1,6 mln brk na dzień oraz przy poprzednim odczycie na poziomie wzrostu 3,5 mln brk na dzień. Wzrosły zapasy benzyny oraz destylatów powyżej rynkowych oczekiwań. 

Zapasy ropy spadają, jednak to nie pomaga dzisiejszej zmienności na ropie. Źródło: Bloomberg, XTB

Ceny obu benchmarków są wyraźnie w odwrocie. Brent traci 4,3%, natomiast WTI zniżkuje 4,5%. Źródło: Bloomberg, XTB

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót