馃煛Z艂oto traci niemal 1,5%

15:20 27 marca 2023

Poprawa nastroj贸w powoduje powr贸t apetytu na ryzyko i wyprzeda偶 bezpiecznych aktyw贸w

Pocz膮tek ostatniego tygodnia marca wygl膮da zdecydowanie spokojniej ni偶 ko艅c贸wka poprzedniego, kiedy to akcje Deutsche Banku by艂y wyprzedawane mocno przez znaczny wzrost cen zabezpieczenia przed upadkiem tego banku. Dzisiaj nastroje s膮 jednak znacznie lepsze, co mo偶e by膰 motywowane ostateczn膮 sprzeda偶膮 banku Silicon Valley Bank, co mo偶e prawdopodobnie ko艅czy膰 ten temat. Dodatkowo FDIC b臋dzie obecny dalej przy przej臋ciu przez First Citizens.聽

W Europie obawiano si臋, 偶e Deutsche Bank mo偶e by膰 kolejnym bankiem z du偶ymi problemami, ale warto pami臋ta膰, 偶e ostatnie lata przynios艂y znaczn膮 popraw臋 sytuacji tego banku. Po pierwsze - 10 kwarta艂贸w zyskowno艣ci, po drugie wska藕nik CET1, kt贸ry pokazuje wyp艂acalno艣膰 banku wyni贸s艂 13,4% (cho膰 wci膮偶 jest to mniej ni偶 艣rednia dla kraj贸w UE). Z drugiej strony wska藕nik pokrycia w banku wyni贸s艂 na koniec 2022 142%, a wska藕nik stabilnego finansowania netto na poziomie 119%. Przy takich liczbach nie wydaje si臋, aby dosz艂o do szybkiego upadku banku.聽

Wobec tego nastroje ulegaj膮 znacznej poprawie - obserwujemy wyra藕ny wzrost rentowno艣ci w USA, co przeszkadza z艂otu. To cofa si臋 poni偶ej 1950 i traci ok. 1,5% i zbli偶a si臋 do lokalnych do艂k贸w z prze艂omu 21 i 22 merca. Co wi臋cej w pobli偶u znajduje si臋 zniesienie 38.2 ostatniej fali wzrostowej

殴r贸d艂o: xStation5

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, kt贸re mog膮 wynika膰 z bezpo艣redniego, czy te偶 po艣redniego wykorzystania powy偶szych informacji.. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantuj膮 zysk贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t