xStation 5: Analiza techniczna w platformie

 • Platforma
4 minute(s)

Dowiedz się jakie narzędzia analizy technicznej dostępne są na platformie xStation5, jak rysować linię trendu i kanały cenowe na platformie xStation5.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Z tej lekcji dowiesz się:

 • Jakie są najpopularniejsze wskaźniki analizy technicznej
 • Jakie wskaźniki techniczne są dostępne na platformie xStation 5
 • Jak analizować rynki przy wykorzystaniu naszej najbardziej zaawansowanej platformy

Dla analityków technicznych wykres jest jednym z najważniejszych narzędzi służących do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Dlatego tak ważna jest możliwość personalizowania platformy tradingowej i dopasowania jej do indywidualnych preferencji traderów.

Narzędzia analizy technicznej/personalizacja paska narzędzi

Platforma xStation 5 oferuje użytkownikom szeroki zakres narzędzi analizy technicznej, pozwalając budować zaawansowane strategie inwestycyjne. Na platformie dostępne są:

 • 34 różne wskaźniki
 • Linie trendu i inne
 • Kanały równoległe
 • Kształty geometryczne
 • Mierzenia Fibonacciego
 • Andrew’s Pitchfork
 • Speedline
 • Gann fan
 • Etykiety
 • Narzędzia Fal Elliotta
 • Formacje harmoniczne (XABCD)
 • Porównywanie wykresów

Wszystkie z powyższych narzędzi dostępne są na pasku z lewej strony w widoku wykresu.

Dodatkowo użytkownik ma możliwość personalizowania paska narzędzi pod kątem swoich potrzeb, na przykład ustawiając jedynie te narzędzie analityczne, z których korzysta najczęściej. W tym celu wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na obszar paska i wybrać opcję „Dostosuj pasek narzędzi”.

Po tym pojawi się osobne okno, w którym można zaznaczyć lub odznaczyć narzędzia, do których chce się uzyskać szybki dostęp.

Aby przejrzeć wszystkie dostępne narzędzia, wystarczy przewinąć całą listę i wybrać najbardziej interesujące pozycje, a następnie kliknąć „Zastosuj”. Dostosowany pasek narzędzi jest już gotowy. W następnym kroku przyjrzyjmy się najpopularniejszym narzędziom.

Krzyżyk

Krzyżyk pozwala użytkownikowi uzyskać dokładniejsze informacje o wykresie i analizować jego poszczególne elementy takie jak ceny otwarcia, zamknięcia, a także ceny maksymalne oraz minimalne w danym przedziale czasu. Dodatkową opcją jest pomiar długości danego ruchu w pipsach oraz okresie, czy też określenie przez ile świec trwał dany ruch. W celu pomiaru wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszy i przeciągnąć wskaźnik po wykresie.

Linie i kanały

Te narzędzie pozwala na dokonywanie analiz i przewidywanie przyszłych scenariuszy, przy zachowaniu trendu. Jest to jeden z podstawowych przyborników analityka technicznego i jednocześnie jeden z najpopularniejszych.

Umożliwia to identyfikację trendów wzrostowych lub spadkowych poprzez łączenie ze sobą odpowiednio kolejnych szczytów, czy też dołków.

Andrew’s Pitchfork

Bardziej zaawansowani traderzy mogą skorzystać z narzędzia Andrew’s Pitchfork, służącego do wyznaczania potencjalnych przyszłych poziomów wsparć i oporów.

Linia regresji

Jest to prosta, która stara się określić najistotniejsze poziomy na wykresie. Regresja jest często wykorzystywana do wskazania, jak wiele różnych czynników wpływa na ruchy cenowe danego aktywa.

Zniesienia Fibonacciego

To niezwykle ważne i popularne narzędzie, które pomaga przy wyznaczaniu potencjalnych poziomów wsparć i oporów na podstawie zniesień poprzednich ruchów. Poziomy Fibonacciego wykorzystują horyzontalne linie, na wysokości których istnieje prawdopodobieństwo odwrócenia ceny.

Fale Elliotta

Główną regułą stojącą za tym wskaźnikiem jest stwierdzenie, że każdej akcji towarzyszy reakcja. 5-falowemu ruchowi głównego trendu towarzyszą trzy fale korekcyjne (ruch 5-3). Ruchy tego typu tworzą cały cykl – pomaga to traderom lepiej zrozumieć zachowania konkretnych rynków w ramach określonego interwału czasowego.

Inwestor może nanosić na wykresy również proste znaki graficzne pomocne w analizie wykresów: strzałki, kwadraty, elipsy, czy też trójkąty.

Na samym dole paska narzędzi znajduje się narzędzie umożliwiające:

 • ustawienie etykiety tekstowej

 • określenie widocznych elementów w celu wybrania pozycji, które chcemy ujrzeć na wykresie

 • lub porównać  z innymi rynkami

Inwestor może śledzić korelacje pomiędzy aktywami, należy jednak pamiętać, aby wykres był jak najbardziej przejrzysty i zrozumiały, co powinno ułatwić interpretację i identyfikację pojawiających się okazji inwestycyjnych.

Po zapoznaniu się z głównymi narzędziami analitycznymi dostępnymi na platformie xStation 5, możesz rozpocząć samodzielną, codzienną analizę rynków.

 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Autor publikacji: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.