ETF - handel i inwestowanie w CFD ETF

Tematy powiązane:
Czas czytania: 6 minut(y)
Fundusze ETF często wybierane są przez inwestorów długoterminowych. W tym artykule przedstawiamy zalety inwestowania w CFD ETF.

etf

Exchange-traded fund (ETF) jest jednym z najbardziej popularnych i równocześnie jednym z najbardziej innowacyjnych papierów wartościowych. Ten instrument finansowy został stworzony do naśladowania zmian cen np. indeksu giełdowego, surowców czy koszyka wyselekcjonowanych akcji (np. koszyk akcji z sektora biotechnologicznego). Handel funduszami ETF wygląda tak samo, jak handel normalnymi akcjami na giełdzie, jednak jest alternatywą dla tych, którzy chcieliby zainwestować, ale nie mają czasu na opanowanie całego know-how. Warto podkreślić, że ceny ETF-ów zmieniają się w ciągu dnia ze względu na zmiany popytu i podaży.

Posiadacze ETF-ów mają prawo do części zysków, w postaci uzyskanego udziału lub wypłacanych dywidend oraz mogą otrzymać część kapitału w przypadku likwidacji spółki. Własność ETF-ów może zostać łatwo kupiona, sprzedana lub przeniesiona w podobny sposób, jak w przypadku akcji, ponieważ ETF-y znajdują się w obrocie na publicznych giełdach.

Jakie są zalety inwestowania w ETF?

ETF-y często charakteryzują się niskimi kosztami i umożliwiają dostęp do wielu rodzajów indeksów. Istnieją ETF-y, które odzwierciedlają całe sektory lub obligacje!

Instrumenty te umożliwiają inwestorom określenie bardzo konkretnych możliwości handlowych. Ponadto, takie fundusze oferują inwestorom elastyczność obrotu. Akcje mogą być kupowane lub sprzedawane po cenach rynkowych w dowolnym momencie danego dnia handlowego. Inwestorzy mogą używać zleceń stop i limit, prowadzić krótką sprzedaż akcji (z zastrzeżeniem reguł giełdowych) lub kupować na kredyt (za pożyczone pieniądze). Nie zapominaj też o rozległej ekspozycji na rynku. Dostępne ETF-y reprezentują bardzo szeroki zakres wskaźników rynkowych, w tym duże akcje USA, akcje sektorowe, rynki wschodzące i inne. Wreszcie dywersyfikacja. ETF to jeden papier wartościowy, na który może składać się dobrze zdywersyfikowany portfel akcji lub obligacji, co może być ciekawą alternatywą dla wielu inwestorów. Właśnie dlatego ETF-y są coraz bardziej popularnie i stają się ważną częścią wielu portfeli.

Handel ETF - dlaczego XTB?

Exchange-traded fund (ETF) jest funduszem inwestycyjnym notowanym na giełdzie, w sposób zbliżony do typowych akcji. Zaletą ETF-ów jest ich prostota i niskie koszty w porównaniu do zakupu całego koszyka różnych akcji. Dodatkowo, stosowanie dźwigni i niskie koszty finansowania sprawiają, że ten instrument umożliwia inwestowanie oparte o największe sektory gospodarcze, takie jak finanse, energia, telekomunikacja, biotechnologia, metale szlachetne itd., jest niezwykle użyteczny. Oto cechy, które sprawiają, że nasza oferta na ETF-y jest unikalna:

Bezpośredni dostęp do rynku (DMA)
Zlecenia klienta składane na CFD bazujących na ETF replikowane są jako zlecenia na instrumencie bazowym i trafiają do arkusza ofert na rynku.

Dźwignia finansowa
Maksymalny poziom dźwigni finansowej dla instrumentów ETF osiąga wartość 1:10. Depozyt zabezpieczający wymagany do otwarcia pozycji zależy od kapitalizacji, płynności i zmienności danego instrumentu. 

Najlepsza dostepna cena egzekucji (Smart Order Routing)
Zlecenia kierowane są na rynek gwarantujący najlepszą osiągalną cenę egzekucji w danym monencie. Dzieje się tak dzięki dostępowi nie tylko do rynków giełdowych, ale również alternatywnych platform obrotu (MTF), które niedostępne są zwykle dla inwestorów indywidualnych. 

Możliwość otwierania długich (long) i krótkich (short) pozycji
Oferta ETF umożliwia otwierania długich i krótkich pozycji. Każda transakcja zabezpieczana jest w postaci kupna lub sprzedaży danego instrumentu bazowego na rynku. Dostępność krótkiej sprzedaży zależy od warunków rynkowych takich jak zmienność cen, bieżąca płynność i kapitalizacja rynkowa. Każda zmiana tych czynników może spowodować wyższe koszty pożyczania papierów, w efekcie zmianę dostępności krótkiej sprzedaży ETF lub kosztów z nią związanych. 

Rozliczenie T+0
Transakcje na ETF są replikowane na rynku, nie dotyczy ich jednak standardowy dla akcji okres rozliczenia (T+2). 

Dywidendy
Jeśli na danym ETF wypłacana jest dywidenda rachunek uznawany jest (długie pozycje) lub obciążany (krótkie pozycje) odpowiednią kwotą ekwiwalentu w gotówce. 

Realizacja zysków i ograniczanie straty
Nasza zaawansowana platforma transakcyjna pozwala ustawić zlecenie stop loss oraz take profit przypisane danej pozycji, tym samym zarządzanie zarządzanie zyskami i stratami jest niezależne od metod FIFO lub LIFO. 

Dywersyfikacja portfela

Prowizja do 0.08%

Dostęp do wielu sektorów rynku

Opłaty finansowania (punkty swapowe)
Handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej objęty jest dzienną opłatą finansową o nazwie "punkty swapowe". Opłata jest obliczana na podstawie wartości nominalnej otwartej pozycji za pomocą następujących wzorów:

  • Długie pozycje: cena otwarcia * wolumen * (referencyjna międzybankowa stopa procentowa + 2.5 pp)/360
  • Krótkie pozycje: cena otwarcia * wolumen * (2.5 pp - referencyjna międzybankowa stopa procentowa)/360

Opłaty finansowe dla długich pozycji mają być substytutem odsetek wypłacanych od pożyczki gotówkowej. 

Tutaj znajdziesz listę wszystkich dostępnych ETFów.

Jak otworzyć konto inwestycyjne na ETFy?

Proces otwierania konta w XTB jest szybki i bardzo prosty, już w ciągu kilku minut możesz zacząć inwestować w ETF-y. Przygotuj dokument identyfikacyjny (dowód osobisty lub paszport), naciśnij przycisk “Otwórz konto” w prawym górnym rogu naszej strony i wypełnij formularz. Gotowe! Możesz zacząć handlować zaraz po ukończeniu procesu zakładania konta, gdy Twoje dokumenty będą już zweryfikowane.

Jeśli chcesz wypróbować jedną z naszych platform tradingowych lub przetestować swoją strategię tradingową, załóż konto demo. Konta demonstracyjne są kontami tymczasowymi, na których bez ryzyka obracasz wirtualnymi środkami. Możesz wypróbować demo xStation w wersji desktopowej, na komórce, smartwatchu lub tablecie! Dowiedz się więcej o naszych platformach tradingowych.

Jeśli już posiadasz rzeczywiste konto tradingowe i masz dostęp do jednej z naszych platform, koniecznie sprawdź sekcję edukacyjną, aby z filmiku instruktażowego dowiedzieć się, jak otworzyć pozycję. Znajdziesz tam także przydatne informacje dotyczące zarówno pozostałych funkcji naszych platform, jak i innych rynków oraz szczegóły analizy fundamentalnej i technicznej.

Kto reguluje XTB?

XTB jest jednym z największych na świecie notowanych na giełdzie domów maklerskich oferujących instrumenty CFD z ponad 14-sto letnim doświadczeniem. Podmioty z grupy kapitałowej XTB są regulowane przez największe światowe organy, m.in Financial Conduct Authority, KNF, BaFin oraz CMB.

Jesteśmy jednym z wiodących domów maklerskich w Europie, z 5-cio gwiazdkową oceną na Trustpilot, wielokrotnie nagradzaną platformą inwestycyjną, ponad 14-sto letnim doświadczeniem, biurami w ponad 10 krajach oraz rozbudowaną ofertą edukacyjną

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 935 000 inwestorów z całego świata