Handel i polityka realizacji zleceń

Tematy powiązane:
Czas czytania: 1 minut(y)
Dowiedz się jakie rodzaje zleceń dostępne są w XTB!

W XTB stworzyliśmy rachunki transakcyjne dostosowane do potrzeb zarówno natychmiastowej, jak i rynkowej realizacji. Dzięki temu możesz zrealizować zlecenie od razu lub ustawić cztery rodzaje zleceń oczekujących.

Jakie rodzaje realizacji zleceń ma w swojej ofercie XTB?

W XTB oferujemy Ci możliwość tradowania na dwóch rodzajach kont. Na kontach Standard i Pro zlecenie jest realizowane po cenie rynkowej. Szczegóły dotyczące tych dwóch rodzajów kont znajdziesz tutaj.

Handel i polityka realizacji zleceńDodatkowo na platformie transakcyjnej xStation, zarówno na koncie Standard, jak i Pro masz dostęp do aktualnej, pełnej listy zleceń.

Jakie rodzaje transakcji ma w swojej ofercie XTB?

W XTB możesz ustawiać zarówno zlecenia oczekujące, jak i po cenie rynkowej. Natychmiastowa realizacja zlecenia pozwala Ci na otwarcie transakcji w momencie kliknięcia przycisku „buy” albo „sell”, natomiast zlecenie oczekujące pozwala na otwarcie transakcji w momencie, gdy zostanie osiągnięty określony wcześniej poziom ceny. Więcej informacji na temat zleceń oczekujących znajdziesz tutaj.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 935 000 inwestorów z całego świata