Harmoniczne formacje cenowe

7 minute(s)

Z tego artykułu dowiesz się, jaka jest koncepcja harmonicznych formacji cenowych, które z nich są najpopularniejsze oraz dlaczego poziomy fibonacciego są w nich kluczowe.

Zacznij inwestować dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaka jest koncepcja harmonicznych formacji cenowych
  • Dlaczego poziomy Fibonacciego są kluczowe w tradingu harmonicznym
  • Jakie są najpopularniejsze formacje harmoniczne

Formacje cenowe, świecowe, oscylatory i wskaźniki techniczne – analiza techniczna oferuje szereg narzędzi, które mogą pomóc Ci w ocenie rynku. Jednak większość z nich jest bardziej reaktywna niż proaktywna. Oznacza to, że sygnalizują one, czy trend jest wzrostowy lub spadkowy, albo czy doszło do przebicia w górę lub w dół. Większość traderów woli jednak wiedzieć, co może się wydarzyć, a nie odnosić się jedynie do przeszłości. Harmoniczne formacje cenowe mogą być odpowiedzią na ten dylemat, jednak wcześniej należy przygotować się na pewne obliczenia matematyczne, które są kluczowe w tej analizie analizie.

Czym są harmoniczne formacje cenowe?

Trading harmoniczny łączy formacje oraz matematykę w spójną strategię, która jest precyzyjna oraz oparta na założeniu, że wzorce będą się powtarzać. Harmoniczne formacje cenowe są tak nazywane, ponieważ stanowią harmoniczną relację z liczbami ciągu Fibonacciego. Przypomnijmy sobie niektóre z najistotniejszych proporcji: 0,382; 0,50; 1,41; 2,0; 2,24; 2,618; 3,14 i 3,618. Zidentyfikowane formacje harmoniczne odwołują się do najważniejszych poziomów Fibonacciego. Jak może już wiesz, liczby Fibonacciego są obecne wokół nas w świecie natury, a te harmoniczne proporcje pojawiają się również na rynkach finansowych. Szukając wzorców różnej długości oraz siły, trader może wykorzystać proporcje Fibonacciego do formacji i spróbować przewidzieć przyszłe ruchy.

Trading harmoniczny składa się z identyfikacji oraz analizy informacji płynących z wykresów. W większości przypadków wzorce te składają się z czterech ruchów cenowych, wszystkie z nich potwierdzają konkretne poziomy Fibonacciego. Dlatego powinieneś poznać koncepcję poziomów Fibonacciego przed próbą analizy rynku przy pomocy formacji harmonicznych. Jednakże, musisz pamiętać o jednej kluczowej zasadzie – czasem formacja może przypominać harmoniczną, ale najpierw musi zostać potwierdzona przez liczby Fibonacciego. Jeśli poziomy nie wpisują się we wzorzec, to dany układ techniczny nie należy harmonicznych formacji cenowych.

Najpopularniejsze formacje harmoniczne:

Formacje harmoniczne mogą wskazać, jak długo bieżące ruchy będą trwać, ale można je również wykorzystać do wyizolowania punktów odwrotu. Trzy najpopularniejsze formacje harmoniczne to: Gartley, nietoperz oraz motyl. Spójrzmy na nie.

Gartley:

Gartley, jak sama nazwa wskazuje, został wprowadzony przez H.M. Gartleya. Interesującą ciekawostką jest fakt, że formacja jest również znana pod nazwą „Gartley 222”. Dlaczego? Ponieważ jego koncepcja została przedstawiona w książce, która miała dokładnie 222 strony. Nie spodziewaliście się takiego wyjaśnienia, prawda? Wróćmy jednak do idei tej formacji. Tak właściwie to Gartley jest „ojcem” wszystkich harmonicznych formacji cenowych, co oznacza, że wszystkie inne propozycje są jego modyfikacją. Jeśli chodzi o jego konstrukcję, to składa się z pięciu nóg:

XA: Może to być jakikolwiek ruch na wykresie, nie ma żadnych konkretnych wymagań co do ruchu rozpoczynającego Gartleya.

AB: Ruch w przeciwną stronę niż XA, powinien wynosić około 61,8% ruchu XA.

BC: Ten ruch cenowy powinien być w przeciwną stronę niż AB i powinien wynosić 38,2% lub 88,6% zasięgu AB.

CD: Ostatni ruch cenowy jest przeciwny do BC i powinien być równy 127,2% (przedłużenie) ruchu CD, jeśli BC wynosi 38,2% zasięgu AB. Jeśli BC stanowi 88,6% ruchu AB, to CD powinno wynosić 161,8% (przedłużenie) BC.

AD: Całkowity ruch ceny pomiędzy punktami A oraz D powinien wynosić 78,6% ruchu XA.

Źródło: XTB

Jak widać, Gartley może sygnalizować zarówno ruch wzrostowy, jak i spadkowy. Bycza formacja jest często widziana podczas wczesnej fazy trendu i zazwyczaj sygnalizuje koniec korekty.

Nietoperz:

Jak już wspomniano, nietoperz jest modyfikacją Gartleya. Jest podobny z wyglądu, ale korzysta z innych miar. Nazwa tej formacji wzięła się z podobieństwa do nietoperza. W kształcie jest nieco bardziej symetryczny niż Gartley, a jego kluczową częścią jest zniesienie 88,6% Fibonacciego.

XA: Może to być każdy ruch na wykresie, nie ma żadnych konkretnych wymagań co do tego ruchu, każdy może być początkiem formacji nietoperza.

AB: Ten ruch jest w przeciwnym kierunku niż XA, powinien wynosić 38,2% lub 50,0% XA.

BC: Ruch w przeciwnym kierunku niż AB, powinien wynosić 38,2% lub 88,6% zasięgu AB.

CD: Ostatni ruch musi być w przeciwnym kierunku do BC, powinien wynosić 161,8% (przedłużenie) zasięgu AB, jeśli BC stanowiło 38,2% AB. Jeśli BC wynosi 88,6% AB, to CD powinno sięgać 261,8% (przedłużenie) zasięgu BC.

AD: Całościowy ruch pomiędzy A i D powinien wynosić 88,6% zasięgu XA.

Źródło: XTB

Istnieją dwa rodzaje formacji nietoperza – bycza i niedźwiedzia. Jak widać, formacja jest podobna do Gartleya, jedyną różnicą są poziomy zniesienia. Obie są uważane za formacje wewnętrzne, ponieważ ostatnia fala (CD) leży w zasięgu pierwotnego ruchu (XA).

Motyl:

Motyl to kolejna modyfikacja Gartleya, ale w przeciwieństwie do formacji nietoperza, nie jest ona wewnętrzna. Cała idea motyla jest podobna do poprzedników, również składa się z czterech ruchów ceny. Poziomy zniesienia są jednak nieco inne, ostatnia fala kończy się poza zasięgiem pierwszej.

XA: Może to być każdy ruch na wykresie, nie ma żadnych konkretnych wymagań co do tego ruchu, każdy może być początkiem formacji motyla.

AB: Ruch w przeciwną stronę niż XA, powinien wynosić około 78,6% ruchu XA.

BC: Ruch w przeciwnym kierunku niż AB, powinien wynosić 38,2% lub 88,6% zasięgu AB.

CD: Ostatni ruch musi być w przeciwnym kierunku do BC, powinien wynosić 161,8% (przedłużenie) zasięgu AB, jeśli BC stanowiło 38,2% AB. Jeśli BC wynosi 88,6% AB, to CD powinno sięgać 261,8% (przedłużenie) zasięgu BC.

AD: Całościowy ruch cenowy pomiędzy A i D powinien wynosić 127% lub 121,8% zasięgu XA.

Źródło: XTB

Jak widać, punkt D leży powyżej lub poniżej punktu startowego, co odróżnia motyla od nietoperza i Gartleya. Biorąc to pod uwagę, motyl jest uważany za formację zewnętrzną. Nie jest to jedyna różnica. W przeciwieństwie do Gartleya, motyl skupia się na znajdowaniu punktów odwrotu na nowych dołkach lub szczytach.

Cierpliwość, praktyka i jeszcze raz cierpliwość

Trading harmoniczny jest zaawansowaną, precyzyjną i matematyczną metodą tradingu, jednak wymaga cierpliwości, praktyki oraz wielu godzin nauki, by wyuczyć się formacji. Należy jednak pamiętać, że ruchy, które nie zgadzają się z poszczególnymi miarami, nie mogą być traktowane jako harmoniczne formacje cenowe. Jeśli uda się już jakąś znaleźć, należy przestrzegać kilku zasad. Stop Loss powinien się znajdować zaraz pod punktem D, cena musi potwierdzić formację i odwrót ruchu. Po drugie, istnieją cztery potencjalne cele takiego ruchu – punkty A, B, C oraz przedłużenie 161,8% fali CD. Jak widać, trading harmoniczny składa się z wielu zasad, które należy stosować, więc jest to metoda jedynie dla zdyscyplinowanych i konsekwentnych traderów.

 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Autor publikacji: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.