Korelacje walut

  • CFD
4 minute(s)

Z tego artykułu dowiesz się, czym jest korelacja, jakie są najpopularniejsze zależności występujące na rynkach walutowych, oraz jak wykorzystać te informacje w tradingu.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Z tej lekcji dowiesz się:

  • Czym jest korelacja oraz jak ją wykorzystać w tradingu
  • Jak mierzyć korelację w xStation 5
  • Jakie są najpopularniejsze korelacje na rynku FX

Rynek finansowy to skomplikowane miejsce, gdzie handluje się wieloma instrumentami. Każde aktywo posiada swoje właściwości oraz czynniki, które mogą wpływać na jego cenę. Jednakże, należy pamiętać, że pomimo różnic niektóre instrumenty poruszają się w tandemie. Co to oznacza? Załóżmy, że kurs AUDUSD wzrasta. W tym samym momencie zarówno NZDUSD, jak i CADJPY mogą także zyskiwać. A co jeśli taka sytuacja często się powtarza? Odpowiedzią jest korelacja walut.

Czym jest korelacja?

Korelacja to jedna z najpopularniejszych i najprzydatniejszych statystyk. Korelacja jest wyrażona poprzez liczbę opisującą poziom relacji pomiędzy dwoma aktywami. Może być wykorzystywana do pojedynczych spółek czy aktywów, lub też może mierzyć ruchy szerokich rynków względem siebie. Wynik jest podawany w przedziale od -1 do +1. Wzorcowa dodatnia korelacja pomiędzy dwoma aktywami będzie wynosiła +1. Natomiast wzorcowa ujemna korelacja to wynik -1. Jednakże, takie sytuacje są ekstremalnie rzadkie. Spójrzmy na przykład zobrazowany przez poniższy wykres.

Źródło: xStation5

Jak widać, pomiędzy USDJPY a EURCHF istnieje całkiem ścisła korelacja. Dwie różne pary, cztery różne waluty, jednak kierunek ruchu jest ten sam. Taka sytuacja jest definiowana jako dodatnia korelacja, ponieważ oba rynki razem zmierzają we wspólnym kierunku – inaczej mówiąc, jeśli jeden rynek wzrasta, to drugi także powinien rosnąć, a spada, kiedy drugi również traci. Oczywiście jest to dosyć luźna  zasada i co jakiś czas pojawiają się pewne odchylenia. W tym konkretnym przypadku silna korelacja jest wynikiem stosunku do ryzyka, który odgrywa dużą rolę zarówno dla JPY, jak i CHF. Gdy rośnie apetyt na ryzyka, traderzy sprzedają zarówno JPY i CHF. To dlatego USDJPY i EURCHF rosną w tym samym momencie.

Korelacje warte uwagi

Poprzedni przykład to nie jedyna korelacja, którą warto obserwować. EURUSD może poruszać się w parze z USDSEK z dwóch powodów. Po pierwsze, Szwecja jest ściśle powiązana z Europejską Unią Walutową. Co więcej, zarówno Europejski Bank Centralny, jak i Riksbank prowadzą podobną politykę monetarną. Oczywiście, szczegóły mogą się różnić, ale przez ostatnie 10 lat szwedzki bank centralny ściśle podążał za krokami swojego odpowiednika ze strefy euro. To dlatego korona szwedzka zachowuje się podobnie do euro i stąd też wykres USDSEK jest zbliżony kształtem do EURUSD. Należy jednak pamiętać, że między EURUSD a USDSEK występuje odwrotna korelacja. Ruch wzrostowy na EURUSD zwykle zwiastuje ruch spadkowy na USDSEK. Zarówno EUR, jak i SEK zyskują, ale pary poruszają się w przeciwnym kierunku. Dlatego też w tym przypadku mamy do czynienia z silnie ujemną korelacją.

Źródło: xStation 5

Co więcej, może zdarzyć się sytuacja, w której dwie waluty z kompletnie różnych gospodarek zachowują się prawie tak samo. Dla przykładu, spójrzmy na waluty krajów rozwijających się. Węgierski forint (EURHUF) porusza się w tym samym kierunku, co południowoafrykański rand (USDZAR). Dwie kompletnie różne waluty, dwa różne kontynenty, dwie różne gospodarki. Dlaczego zachowują się podobnie? Odpowiedzią jest koszyk walut gospodarek rozwijających się. Waluty tych krajów mają w zwyczaju tracić, gdy globalny sentyment się pogarsza oraz zyskiwać, gdy nastroje ulegają poprawie.

Źródło: xStation 5

Strategia

Fakt, że pewne waluty są ze sobą skorelowane, może odgrywać ważną rolę w Twoim tradingu. Ujemna korelacja pomiędzy walutami powinna być pomocna przy ograniczaniu ryzyka portfela. Dla przykładu, jeśli utrzymujesz pozycję długą na EURUSD i chcesz ją zabezpieczyć, możesz kupić USDSEK. Z powodu ujemnej korelacji pomiędzy tymi dwoma parami Twoje zyski i straty będą mniejsze. Gdy jedna para wzrośnie, druga powinna spadać. Co więcej, możesz dywersyfikować ryzyko portfela poprzez korelację. Im mniej skorelowane są Twoje aktywa, tym większa dywersyfikacja.

 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Autor publikacji: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.