Składanie zleceń

Tematy powiązane:
Czas czytania: 2 minut(y)
Dowiedz się jak składać zlecenia w aplikacji mobilnej xStation!

Składanie zleceń w aplikacji mobilnej xStation

Rynki są w ciągłym ruchu a nasza aplikacja mobilna pozwala na śledzenie wydarzeń z rynku w czasie rzeczywistym i składanie zleceń wraz z rozwojem tych wydarzeń. Otwieranie transakcji, ustawianie zleceń zabezpieczających stop loss i take profit, kompleksowe zarządzanie pozycjami oraz zlecenia natychmiastowe i oczekujące.

Istnieją różne sposoby na złożenie zlecenia w aplikacji mobilnej xStation, m.in:

  • Otwarcie pozycji z zakładki Handel
  • Otwarcie pozycji z zakładki Wykres

Jak otworzyć pozycję z zakładki Handel?

Istnieją dwa sposoby złożenia zamówienia z zakładki Handel. Pierwsza bardzo prosta metoda polega na tym, że należy najpierw znaleźć na liście instrumentów rynek, na którym chcesz złożyć zamówienie. Następnie należy nacisnąć nazwę danego instrumentu, np. EURJPY, po czym pojawi się możliwość otwarcia pozycji - przycisk “buy” oraz “sell”.

Składanie zleceń za pomocą zakładki HandelMożesz ustawić wolumen, po czym nacisnąć zielony przycisk kupuj “buy” w przypadku otwierania długiej pozycji, a jeśli chcesz sprzedać, należy nacisnąć czerwony przycisk “sell”. Po wykonaniu powyższych czynności, Twoja transakcja zostanie otwarta.

Z drugiej strony, jeśli chcesz złożyć zamówienie wraz z zastosowaniem zlecenia zabezpieczającego stop loss lub take profit, możesz to zrobić z okna zlecenia, gdzie znajduje się także wbudowany kalkulator inwestycyjny. Naciśnij czarny kwadrat, następnie pojawi się możliwość konfiguracji zlecenia.

Składanie zleceńza pomocą aplikacji mobilnej xStation

Masz do wyboru:

  • wybór rynku, na którym chcesz otworzyć pozycję
  • ustawienie wolumenu transakcji
  • wybór rodzaju zlecenia (pamiętaj, że możesz ustawić zlecenie oczekujące)
  • ustawić pozycję stop loss i take profit

Po ustawieniu powyższych parametrów naciśnij zielony guzik na samym dole, aby otworzyć pozycję.

Jak otworzyć pozycję z zakładki Wykres?

Składanie zleceń z poziomu zakładki WykresJeśli znajdziesz ciekawy układ na rynku w zakładce Wykres, można od razu otworzyć pozycję bez konieczności powrotu do zakładki "Trading".

Jeśli chcesz otworzyć pozycję długą, wybierz zielony guzik “buy” i kliknij w niego. W przypadku otwierania pozycji krótkiej, kliknij czerwony guzik “sell”.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 847 000 inwestorów z całego świata