Swing trading - Co to jest swing trading?

2 minute(s)

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Swing trading - definicja

Swing trading polega na utrzymywaniu pozycji dłużej niż jeden dzień, ale krócej niż kilka tygodni. Z perspektywy horyzontu czasowego, swing trading znajduje się pomiędzy day tradingiem a tradingiem pozycyjnym. Strategie swing tradingowe często bazują na analizie technicznej lub decyzjach podejmowanych w oparciu o bieżące kwestie makroekonomiczne

Jak swing traderzy podejmują decyzje?

Przy tworzeniu strategii  swing tradingowych bardzo ważna jest analiza techniczna, ponieważ trzeba zidentyfikować odpowiedni moment otwarcia pozycji. Swing traderzy często szukają już rozwiniętych trendów, a następnie czekają na moment, w którym nastąpi korekta, dzięki której będą w stanie dołączyć do trendu po znacznie lepszej cenie. Istotny tutaj jest również optymalny stosunek zysku do ryzyka. Należy pamiętać, że potencjalne ryzyko powinno być mniejsze od oczekiwanego zysku.

Dodatkowo swing traderzy często opierają się na analizie fundamentalnej. Oznacza to, że jeżeli nagle wybuchnie wojna w kraju, który produkuje ropę to wydłuży się czas momentu wzrostu cen ropy. Wg tego scenariusza, trader powinien zająć pozycję długą na ropie oczekując, że jej cena wzrośnie w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Identyfikacja schematów jest bardzo ważna w tradingu, ponieważ bardzo często wydarzenia makroekonomiczne lub polityczne mogą mieć duży wpływ na sentyment na różnych rynkach.

Swing trading a trend

Niektórzy swing traderzy mają tendencję do inwestowania przeciwko trendowi, ale czy to oznacza, że ich szanse na osiągnięcie zysku są mniejsze z tego powodu? Nie zawsze, ponieważ bardzo istotne w swing tradingu jest inwestowanie na podstawie kilku interwałów. Oznacza to, że trader nie analizuje tylko interwału, na którym inwestuje, ale również jego decyzje, bazują na kilku interwałach.

Jako przykład, powiedzmy, że na dziennym interwale widoczny jest trend wzrostowy. Z drugiej strony na interwale godzinnym i piętnastominutowym widać, że może nastąpić korekta. W tym przypadku trader wie, że nawet jeżeli jesteśmy w trendzie wzrostowym w długim terminie, to on wciąż może osiągnąć zyski w krótkim lub średnim terminie poprzez wykorzystanie sygnałów generowanych z niższych interwałów.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.