Ustalanie wielkości pozycji

6 minute(s)

Z tego artykułu dowiesz się, jak wielkość pozycji może mieć wpływ na sukces w tradingu.

Zacznij inwestować dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Z tej lekcji dowiesz się:

  • Jakich zasad przestrzegać, aby utrzymać się na rynkach w długim terminie
  • Co pomaga w ograniczaniu rozmiaru strat
  • Dlaczego dobranie właściwej wielkości transakcji jest jednym z najważniejszych kwestii

Ustalanie wielkości pozycji (ang. position sizing) to jeden z najważniejszych aspektów tradingu na rynkach finansowych, gdyż wielkość pozycji wpływa bardzo mocno zarówno na poziom ryzyka jak i nastawienie każdego tradera. Otwieranie zbyt dużej pozycji może wywołać zaniepokojenie i niepewność przy każdym, nawet niewielkim ruchu rynkowym, lub co gorsze wyczyścić cały rachunek – operowanie zbyt małymi pozycjami natomiast sprawia, że czujemy niedosyt z powodu realizowania zbyt małych zysków.

Czym tak naprawdę jest ustalanie wielkości pozycji?

Ustalanie wielkości pozycji można opisać jako dobieranie odpowiedniego poziomu ryzyka. Czym tak naprawdę jest jednak wspomniany „odpowiedni poziom”? Podobnie jak w przypadku planu tradingowego, powinien on uwzględniać osobiste projekcje tradera odnośnie danego rynku oraz preferencje. Ostateczna wielkość transakcji jest uzależniona również od tego jaki styl preferuje dany inwestor.

Jak można się domyślić, jednym z najistotniejszych aspektów skalowania pozycji jest wielkość kapitału, który na trading może przeznaczyć trader. Jeżeli posiada się relatywnie niewielki depozyt, to przy wyborze zbyt dużego wolumenu może wystarczyć jedna zła decyzja, która pozbawi inwestora jakichkolwiek środków. Im więcej kapitału zaangażowane jest w transakcję, tym wyższe ryzyko.

Z drugiej strony, część traderów preferuje bardziej agresywne strategie i nie czuje dyskomfortu przy podejmowaniu wyższego ryzyka, w zależności od tego na ile pewni są swoich prognoz przy poszczególnych transakcjach. Poszukując optymalnej wielkości pozycji, z którą będziemy czuć się komfortowo, warto postawić kilka przydatnych pytań:

  • W skali od 0 do 10 (gdzie 0 to ocena negatywna a 10 pozytywna) jaką posiadasz tolerancję na ryzyko?
  • Ile pozycji możesz otworzyć lub iloma pozycjami zarządzać w jednym czasie, zachowując przy tym komfort psychiczny? Czy chcesz utrzymywać pozycje w dłuższym okresie czasu, czy należysz raczej do grona day-traderów?
  • Jaką sumę pieniędzy możesz zdeponować na rachunku? Ile jesteś w stanie zaryzykować w jednej transakcji?

Dla lepszego zobrazowania sytuacji, posłużmy się przykładem. Załóżmy, że trader zdeponował $1000, prezentuje raczej konserwatywne podejście i chce skupić się na rynku Forex. Wyobraźmy sobie dodatkowo, że wkrótce miejsce będzie miało posiedzenie Rezerwy Federalnej, a inwestor z powyższego przykładu chce kupić EURUSD, spodziewa się bowiem wzrostu ceny zaraz po zakończeniu spotkania. Jednakże czuje, że istnieje ryzyko pojawienia się jastrzębich sygnałów ze strony FEDu, co z kolei powinno umocnić dolara, doprowadzając do osłabienia EURUSD. Co w takim razie powinien zrobić nasz inwestor? Najlepszym rozwiązaniem będzie zredukowanie wielkości pozycji. Przy niewłaściwym skalowaniu, może zaangażować zbyt wiele środków w jedną transakcję. Jeżeli FED rzeczywiście wsparłby dolara, wtedy inwestor straci spory odsetek łącznego kapitału, nawet pomimo zastosowania zlecenia obronnego stop loss. Może to również uniemożliwić otwarcie kolejnej pozycji w celu odrobienia strat. Właściwy dobór wielkości transakcji jest niezwykle istotny, pozwalając uchronić własne konto przed nadmiernymi stratami i utrzymać się na rynku w dłuższym terminie.

Inwestowanie to  nie hazard

Co powinien więc zrobić trader, aby nie odcinać się od możliwości „gry” o duże stawki? Po pierwsze, niezbędna jest ocena własnej awersji do ryzyka, o czym wspominano już wcześniej. Trader powinien spekulować jedynie przy wykorzystaniu tych oszczędności i środków, których utrata nie odbije się negatywnie na jego dotychczasowym życiu. Po drugie, każdy inwestor powinien zdefiniować na jak wysoki poziom straty chce sobie pozwolić przy jednej transakcji. Przykładowo jeżeli posiadamy 1000 dolarów, które przeznaczamy na trading, musimy zdecydować jaki procent tej kwoty ryzykujemy podczas każdej pozycji. Zazwyczaj rekomenduje się wartości w przedziale około 2-3%, można przyjąć jednak wyższy próg od 5% do 10% (przy bardziej ryzykownych strategiach). Dlaczego nie więcej? Odpowiedzią jest tutaj prosta arytmetyka. Jeżeli inwestor traci 50% swojego kapitału oznacza to, że kolejnym razem musi zarobić 100% z pozostałego depozytu, aby odrobić wcześniejszą stratę. 2% straty na pojedynczej pozycji nie ma natomiast tak silnie negatywnego wpływu na łączny kapitał, nie odbija się więc na stosowanej strategii. Właśnie dlatego dobranie odpowiedniej wielkości pozycji jest niezbędne do uchronienia się przed zbyt silnym spadkiem kapitału, co w przypadku wielu traderów przynajmniej na chwilę kończy przygodę z rynkiem.

Oczywiście może pojawić się sytuacja, w której niezbędne będzie zadanie sobie pytania, czy warto podjąć ryzyko i „podbić stawkę” licząc na większy zysk. W tym momencie w grę wchodzi pojęcie stosunku zysku do ryzyka – nie zawsze bowiem taki ruch może okazać się opłacalny. Właściwe określenie opłacalności wymaga dokładnego poznania własnej metodologii tradingowej oraz apetytu na ryzyko. Podejmowanie zbyt ryzykownych decyzji może mieć bowiem o wiele więcej wspólnego z hazardem niż prawdziwą spekulacją. Ogólnie rzecz biorąc, najskuteczniejsi traderzy tworzą zestaw zasad i postępowań, których sztywno się trzymają, realizując krok po kroku plan tradingowy. Nie często słyszy się o sukcesach traderów, którzy ryzykowali zbyt wiele licząc na ponadprzeciętne zwroty z inwestycji.

Znaczenie wyboru właściwej wielkości pozycji

W celu określania ile środków można przeznaczać na pojedynczą transakcję i jednocześnie osiągać możliwie wysokie zyski, należy za każdym razem obliczyć ilość pipsów, którą można stracić, jeżeli rynek zacznie przemieszczać się w przeciwnym niż założony kierunku. Przeliczając procentowy poziom ryzyka na pipsy inwestor wie jak daleko od poziomu wejścia w pozycje powinien znajdować się stop loss, tak niezwykle istotny w tradingu – szczególnie w przypadku rynków takich jak Forex, gdzie występują silne ruchy i okresy wysokiej zmienności. Co więcej, handel w oparciu o pozycję ze zbyt dużym wolumenem może prowadzić do poważnych strat, nawet w przypadku wąskich poziomów SL. Dobierając właściwy rozmiar transakcji ma się możliwość dłuższego utrzymania na rynku, nawet przy serii stratnych pozycji. Granica oddzielająca trading od hazardu jest niezwykle cienka – należy uważać, aby jej nie przekroczyć.

 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Autor publikacji: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.