Wpływ polityki na rynki

Tematy powiązane:
Czas czytania: 4 minut(y)

Dowiedz się, jak polityka może wpłynąć na rynki.

Z tej lekcji dowiesz się:

  • Jak polityka może wpłynąć na politykę banku centralnego
  • Dlaczego stabilność jest pożądana przez inwestorów
  • Jak nieoczekiwany wynik wyborów może wywołać trzęsienie ziemi na rynkach

Historia zna przypadki, gdzie wiele gwałtownych ruchów na rynkach finansowych było spowodowanych wydarzeniami politycznymi, a nie gospodarczymi. By nie szukać za daleko, zarówno Brexit, jak i wybory w USA, wywołały ogromny wzrost zmienności na rynkach, stwarzając tym samym wiele okazji inwestycyjnych.

Istnieje bezpośredni związek między polityką a gospodarką, więc nie jest wielką niespodzianką, że polityka może mieć znaczący wpływ na rynki finansowe. Ale jak to się to dzieje i dlaczego? Przekonajmy się.

Niepewność jest równa zmienności

Wybory - wspólne wydarzenie dla większości krajów - mogą mieć ogromny wpływ na rynki finansowe. Wybory mogą być bowiem postrzegane jako moment niepewności, co zazwyczaj prowadzi do większej niestabilności zarówno na giełdzie, jak i na rynku walutowym.

Przyjrzymy się, jak rynek zachowywał się tuż przed amerykańskimi wyborami w listopadzie 2016 roku. Wszyscy byli zgodni co do tego, że Hillary Clinton będzie następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Większość sondaży dawała Clinton solidną przewagę nad Donaldem Trumpem, więc rynek był stosunkowo spokojny, ponieważ Trump uważany był za bardziej "nieprzewidywalnego" kandydata. Jego wygrana była jednak wielką niespodzianką i doprowadziła do znaczących ruchów, ponieważ inwestorzy musieli dostosować swoje portfele do tego, co może przynieść prezydentura Trumpa.

Ponieważ znaczna większość sondaży faworyzowała Clinton, rynki nie były przygotowane na zwycięstwo Trumpa. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku brytyjskiego referendum dotyczącego członkostwa w Unii Europejskiej. Nieoczekiwany głos za opuszczeniem Unii Europejskiej spowodował znaczny spadek wartości brytyjskiego funta. Wywołał on także spekulacje, że w ślad za Wielką Brytanią pójdą także inne kraje, a Unia Europejska może się rozpaść, co doprowadziło również do osłabienia euro. Te dwa nieoczekiwane wydarzenia, które miały miejsce w ciągu dosłownie kilku miesięcy, pokazują, że niepewność, nieufność i niedowierzanie prowadzą do zwiększonych ruchów na rynku.

Zmiana - nie zawsze mile widziana

Zmiana rządu często powoduje zmianę ideologii, co zwykle oznacza odmienne podejście do polityki monetarnej lub fiskalnej, co wpływa na rynki finansowe. Przykładowo, dolar wzrósł po tym, jak Trump wygrał wybory, gdyż rynek spodziewał się łagodniejszej polityki fiskalnej, co mogłoby zmusić Rezerwę Federalną do podniesienia stóp procentowych.

W praktyce, im więcej rząd wydaje, tym szybciej rośnie gospodarka, co zwykle prowadzi do wzrostu inflacji. W takiej sytuacji, bank centralny danego kraju musi reagować poprzez podnoszenie stóp procentowych, które umacniają walutę. Dodatkowo, partie polityczne lub osoby, które są uważane za bardziej odpowiedzialne finansowo czy też bardziej związane z promowaniem wzrostu gospodarczego, umacniają zarówno rynek akcji, jak i daną walutę. W przypadku, gdy rząd, który uważa się za przyjazny dla gospodarki jest zagrożony utratą pozycji władzy, inwestorzy mogą reagować nerwowo i wyprzedawać walutę lub akcje.

W poszukiwaniu stabilności

Stabilność jest czymś, co doceniają i czego poszukują rynki finansowe. Jak wspomnieliśmy, niepewność to czynnik, który może mieć negatywny wpływ na rynek akcji lub walut. Zmiany polityczne to jednak nie tylko zmiany rządu, ale też wydarzenia na poziomie międzynarodowym. Przypomnijmy, co wydarzyło się w 2012 r., kiedy strefa euro znalazła się na skraju rozpadu. Grecji skończyły się środki finansowe, a politycy nie mogli znaleźć sposobu na rozwiązanie tej sytuacji. Podobny scenariusz wystąpił też w 2015 r., kiedy wspomniany kraj znajdował się o włos od opuszczenia strefy euro. Doprowadziło to do potężnych ruchów na giełdach takich jak niemiecki DAX czy francuski CAC40. Dopiero po osiągnięciu porozumienia politycznego w Brukseli, rynek się ustabilizował, a giełdy odrobiły wcześniejsze straty. Choć wprowadzone w życie środki były dalekie od doskonałości, poczucie stabilności spowodowało uspokojenie się inwestorów i odbicie na rynkach.

Jak widać, polityka może mieć duży wpływ na rynek finansowy. Z tego względu powinieneś z uwagą śledzić zmiany zachodzące na scenie politycznej.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Wypróbuj nagradzaną platformę handlową XTB

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Xtb logo

Dołącz do ponad 781 000 inwestorów z całego świata