Wprowadzenie do oscylatorów i wskaźników

 • Analiza techniczna
5 minute(s)

Z tego artykułu dowiesz się czym są oscylatory i jak wyglądają podstawowe wskaźniki, a także jaka jest ich przydatność w tradingu.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Z tej lekcji dowiesz się:

 • Jakie są najpopularniejsze wskaźniki i oscylatory techniczne
 • Jakie są ich główne zalety oraz wady
 • Jak wykorzystywać w praktyce popularne wskaźniki takie jak RSI lub MACD

Wskaźniki i oscylatory to narzędzia, które pomagają w identyfikacji trwającego trendu oraz sentymentu rynkowego. Wykorzystuje się je również do określania punktów zwrotnych oraz momentów wejścia, czy też wyjścia z pozycji. W tej lekcji zaprezentujemy najpopularniejsze oscylatory i wskaźniki, powszechnie stosowane przez inwestorów:

Do najpopularniejszych wskaźników zalicza się z pewnością:

 • Średnie kroczące: SMA/EMA
 • Wstęgi Bollingera

Do najpopularniejszych oscylatorów zalicza się:

 • MACD
 • RSI

Wstęgi Bollingera

Wstęgi Bollingera to wskaźnik zmienności obliczany na podstawie średniej kroczącej oraz odchylenia standardowego od tej średniej. Im większa więc odległość pomiędzy górną oraz dolną wstęgą, tym wyższe poziomy rynkowej zmienności.

Przyjrzyjmy się więc, kiedy wskaźnik generuje potencjalne sygnały kupna oraz sprzedaży, które można wykorzystać do podejmowania decyzji transakcyjnych.

Trendy wzrostowe

 • Jeżeli tendencja popytowa jest silna, powinna regularnie testować górną wstęgę. Kontakt świecy z górną wstęgą pokazuje, że dany instrument finansowy podejmuje ciągłe próby wzrostowe sygnalizując jednocześnie utrzymywanie się byczej presji.
 • Gdy cena cofa się w ramach trendu wzrostowego i utrzymuje się nad środkową wstęgą, następnie powracając do górnej wstęgi, inwestor uzyskuje potwierdzenie siły trendu.
 • W trakcie trendu wzrostowego notowania nie powinny wybić dolnej wstęgi. Jeżeli to nastąpi, pojawia się sygnał spowolnienia trendu oraz ostrzeżenie przed możliwym odwróceniem.

Trendy spadkowe

 • Jeżeli tendencja podażowa jest silna, dolna wstęga powinna być regularnie testowana. Kontakt świecy z dolną wstęgą podkreśla siłę presji pro-spadkowej.
 • Gdy cena odbija w ramach trendu spadkowego i utrzymuje się poniżej środkowej wstęgi, następnie powracając do dolnej wstęgi, inwestor uzyskuje potwierdzenie siły trendu.
 • W trakcie trendu spadkowego notowania nie powinny wybić górnej wstęgi. Jeżeli to nastąpi, pojawi się sygnał spowolnienia trendu oraz ostrzeżenie przed możliwym odwróceniem.

Oscylatory

Nazwa oscylatorów nie jest przypadkowa – określa się je takim mianem, gdyż oscylują (zachowując się jak sinusoida) w okolicach strefy równowagi. Ta oznaczana jest zazwyczaj przez wybraną cenę i reprezentuje brak momentum. Gdy oscylator ciągle przesuwa się blisko strefy równowagi, wtedy na wykresie powinniśmy obserwować trend boczny (konsolidację).

Charakterystyka oscylatora

 • Determinuje kiedy mogą pojawić się szanse na korektę (zmęczenie byków lub niedźwiedzi w trakcie trwania trendu)
 • Zapewnia sygnał sprzedaży na wykupionym rynku oraz sygnał kupna na wyprzedanym rynku (strefy wykupienia i wyprzedania, ekstremalne odchylenia)
 • Pokazuje dywergencję (rozbieżność) pomiędzy oscylatorem i ceną, co pozwala podejmować decyzje inwestycyjne

MACD

Oscylator MACD został opracowany przez Geralda Appela. Pokazuje różnicę pomiędzy dwoma średnimi wykładniczymi, długookresową (zazwyczaj 26 okresów) oraz krótkookresową (12 okresów). Na wykresie znajduje się również linia sygnału, która jest średnią z wyliczonych wcześniej wartości MACD (zastosowanie znajduje zazwyczaj średnia wykładnicza 9-okresowa).

Inwestor widzi gotowy oscylator generujący sygnały inwestycyjne: przecięcie z poziomem zero, dywergencje oraz przecięcie ze strefami wykupienia lub wyprzedania. Poniżej zaprezentowano przykładowe sygnały tradingowe generowane przez oscylator MACD.

Sygnał kupna oscylatora MACD powstaje, gdy oscylator (niebieska linia) przecina linię sygnału (czerwona linia) w kierunku wzrostowym. Podobnie, gdy MACD przecina linię sygnału w kierunku spadkowym, pojawia się sygnał sprzedaży. Transakcje można otwierać również na podstawie przecięcia niebieskiej linii ze strefą zero. W takim przypadku przecięcie od dołu generuje sygnał kupna, a od góry sygnał sprzedaży.

Przedstawione powyżej narzędzie (skrzyżowanie średnich kroczących) jest jednym z wielu sposobów interpretowania wskaźnika technicznego MACD. Inne metody to histogram MACD oraz dywergencja MACD – wszystkie z tych narzędzi są dostępne w większości popularnych platform inwestycyjnych.

RSI (wskaźnik siły względnej)

Relative Strength Index (RSI), czyli z angielskiego wskaźnik siły względnej, jest indeksem technicznym określającym momentum, który porównuje dynamikę minionych wzrostów z dynamiką minionych spadków, określając w ten sposób, kiedy dany instrument finansowy jest wyprzedany lub wykupiony. W teorii RSI pokazuje więc momenty, w których zbliża się korekta dotychczasowego trendu.

Obecnie RSI jest jednym z najpowszechniejszych oscylatorów, stosowany zazwyczaj w interwale 14-dniowym. Gdy wartość oscylatora znajduje się w przedziale od 0 do 30, wtedy rynek uznaje się za wyprzedany. Ma to być sygnałem do zbliżającego się odwrócenia oraz do otwarcia długiej pozycji.

Z drugiej strony, wartość RSI w przedziale od 70 do 100 jest traktowana jako wykupienie. Sygnał sugeruje, że wzrosty notowań powinny spowalniać i wkrótce pojawi się korekta spadkowa i jednoczesna okazja do sprzedaży. Przykładowo, wzrost wskaźnika RSI dla EURUSD powyżej 70 jest przez traktowany inwestorów za moment wejścia w krótką pozycję.

Zalety i wady:

Wskaźniki i oscylatory techniczne mogą być przydatnymi narzędziami. Wskazują na moment wejścia w pozycję oraz kierunek, w którym powinna zmierzać cena. Należy jednak pamiętać, że bazują one na danych historycznych, a nie na przewidywaniach, co może się wydarzy w przyszłości. W związku z tym mogą wysyłać fałszywe sygnały generujące straty. Właśnie dlatego doświadczeni traderzy nie zawsze im ufają, korzystając z nich głównie jako dodatkowego czynnika i potwierdzenia lub negacji sygnału.

 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Autor publikacji: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.