Proces reklamacji

​Skargi dotyczące usług świadczonych przez XTB mogą być złożone:

 • osobiście w siedzibie XTB w dni robocze w godzinach 8-18
 • pisemnie, na papierowym Formularzu Reklamacji
 • ustnie do protokołu sporządzonego przez pracownika XTB, posiadającego pełnomocnictwo do przyjmowania skarg;
 • telefonicznie, pod numerem telefonu +48 22 273 99 50
 • elektronicznie, na formularzu on-line dostępnym w Pokoju Inwestora
 • korespondencyjnie, na formularzu papierowym na adres Siedziby XTB.

Każda złożona skarga powinna zawierać poniższe informacje:

 • dane umożliwiające identyfikację Klienta, zgodne z danymi podanymi przez Klienta przy zawarciu Umowy lub przy późniejszej zmianie danych;
 • numer Rachunku;
 • czas wystąpienia zdarzenia;
 • wyczerpujący opis reklamowanego zdarzenia, zawierający możliwie dużo informacji pozwalających na szybką identyfikację problemu;
 • sprecyzowane żądanie.

Formularz Reklamacji do złożenia skargi drogą korespondencyjną znajduje się tutaj.

Zasady zgłaszania skarg, trybu i terminów ich rozpatrywania oraz praw przysługujących Klientowi zostały uregulowane w Regulaminie świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia i zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunków tych praw oraz rachunków pieniężnych przez X-Trade Brokers DM S.A.

Adres Siedziby XTB do składania skarg osobiście oraz korespondencyjnie:
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszaw