Range trading - Co to jest Range Trading?

Co to jest range trading?

Range trading jest strategią polegającą na identyfikowaniu stref wykupienia (opór) i wyprzedania (wsparcie) na wykresie. Metoda ta bazuje na identyfikowaniu określonych obszarów, w których porusza się rynek.

Range trading krok po kroku

Pierwszym i najważniejszym krokiem w range tradingu jest zidentyfikowanie range'u (obszaru), w którym będziemy inwestować. Range może być zidentyfikowany na kilka różnych sposobów poprzez:

  • kanały trendu
  • formacje cenowe, takie jak trójkąt i prostokąt
  • poprzednie szczyty i dołki
  • oscylator takie jak Oscylator Stochastyczny lub MACD

Po tym, jak range zostanie zidentyfikowany traderzy będą szukać możliwości do otwarcia pozycji, bazując na poziomach wsparcia i oporu. Transakcje kupna realizowane są na wsparciach, a transakcje sprzedaży na oporach.

Range Trading - przykład

Na powyższym przykładzie range został stworzony na bazie kanału trendowego. Range Trader będzie chciał zająć pozycję długą przy dolnym ograniczeniu kanału i pozycję krótką przy górnym ograniczeniu.

Jak widzisz, finalnie cena przebija poziom wsparcia i potem trader może zidentyfikować nowy range, na którym będzie zawierał transakcje.

Pamiętaj, że w celu zwiększenia prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu możesz zajmować transakcje tylko zgodnie z kierunkiem trendu i stosować odpowiednie zasady zarządzania ryzykiem.

Range Trading z wykorzystaniem oscylatora stochastycznego

Na tym przykładzie range został stworzony na oscylatorze stochastycznym, który porusza się pomiędzy poziomem 0 a 100. Range Trader będzie szukał okazji do zajęcia pozycji długiej w oparciu o przebicia poziomu 20 od dołka i będziesz szukał możliwości zajęcia pozycji krótkiej po przebiciu poziomu 80 od szczytu.

Podobnie jak na pierwszym przykładzie, podążanie za trendem i odpowiednie zarządzanie kapitałem na pewno spowoduje zwiększenie prawdopodobieństwa Twojego sukcesu!

Co najważniejsze, niektóre metody range tradingu pomagają zidentyfikować potencjalny cel dla Twojej transakcji, niestety nie wszystkie - czasami otrzymasz tylko sygnał kupna lub sprzedaży.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.