Trend Trading - wyjaśnienie strategii inwestowania zgodnie z trendem

Jedną z głównych zasad analizy technicznej jest to, że rynek ma większą tendencję do kontynuacji trendu, aniżeli do zmiany jego kierunku. Oznacza to, że istnieje większe prawdopodobieństwo, że rynek będzie poruszał się dalej w obecnym trendzie, a nie odwrotnie.

Trend trading

​​Trading w dużej mierze bazuje na prawdopodobieństwie dlatego, aby zwiększyć szanse osiągnięcia sukcesu na rynku, bardzo ważne jest, aby poprawnie określić, w którym kierunku porusza się rynek. Inwestor zanim otworzy daną pozycje powinien zadać sobie pytanie “jaki na rynku panuje trend?”.

Metody pomocne w określeniu trendu

W tym artykule skupimy się na kilku przykładach identyfikacji trendów na podstawie różnych metod.

Trend trading - przykład wyraźnego trendu spadkowego

Na przykładzie rynku ropy (OIL) jesteśmy w stanie określić, że szczyty i dołki są coraz niższe w porównaniu z poprzednimi. Jest to sygnał, że rynek jest obecnie w trendzie spadkowym.

Z drugiej strony, jeśli szczyty i dołki tworzyłyby sie coraz wyżej, wówczas byłby to sygnał , że rynek jest w trendzie wzrostowym.

Trend trading - przykład trendu wzrostowego potwierdzonego SMAPowyższy przykład przedstawia wykres US500, do którego dodaliśmy 200 okresową prostą średnią kroczącą - SMA 

Jeżeli wykres znajduje się powyżej średniej kroczącej, to jest to sygnał, że rynek jest w trendzie wzrostowym. Z drugiej strony, jeśli rynek był poniżej średniej kroczącej, wtedy byłby to sygnał, że rynek jest w trendzie spadkowym.

Trend trading - wykorzystanie zniesień FibonacciegoOstatnia metoda zobrazowana została na przykładzie GBPUSD i jest oparta na zniesieniach Fibonacciego. Metoda ta bazuje na zasadzie, że każdy ruch poniżej 41,4% w stosunku do poprzedniego ruchu (trendu), jest ruchem korygującym - możemy to dokładnie zaobserwować na rynku GBPUSD. Z drugiej strony, jeżeli poziom 41,4% zostanie przełamany, możemy mieć do czynienia z nowym trendem wzrostowym.

Podsumowując, istnieje wiele metod identyfikacji trendu i traderzy powinni wybrać te, które nie tylko są najbardziej efektywne na rynku, na których inwestują, ale również najprostsze do zaimplementowania.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.