Akcje AMD pod presją po obniżeniu rekomendacji przez Bernstein

19:23 24 stycznia 2023

Akcje AMD (AMD.US) spadły we wtorek o ponad 3,0% po tym, jak Bernstein obniżył rating producenta układów scalonych do "market perform" z "outperform" i obniżył cenę docelową z 95 do 80 dolarów, powołując się na dalszą słabość rynku komputerów osobistych.

  • Bernstein wskazuje na pogarszający się popyt na komputery i nowe części w środowisku inflacyjnym.
  • "...W ostatnich miesiącach stajemy się coraz bardziej ostrożni wobec potencjalnej dynamiki rynku PC, zarówno biorąc pod uwagę perspektywy rynkowe, jak i spotęgowane destrukcyjne działanie Intela, który używa zarówno ceny, jak i zdolności produkcyjnych jako broni strategicznej, utrzymując nadwyżkę mocy produkcyjnych nawet w obliczu szerszych załamań w branży (wydaje nam się, że Intel zdecydował, że jeśli rynek ma przetrzymywać części, to dobrze, żeby były to ich części)" - napisał analityk Stacy Rasgon.
  • Według danych firmy badawczej Canalys sprzedaż komputerów PC spadła w ubiegłym roku o 16% i oczekuje się, że trudne warunki utrzymają się do drugiej połowy 2023 roku.
  • Z drugiej strony, Rasgon zauważył siłę AMD na rynku serwerów, po wprowadzeniu produktu Genoa dla centrów danych i rosnącej przewadze nad rywalem Intel (INTC.US), który boryka się z wieloma problemami ze swoimi chipami Sapphire Rapids.

​​​​​

Akcje AMD mają umiarkowaną rekomendację kupna na podstawie oceny 23 analityków, ze średnią ceną docelową na poziomie 83,93 USD, co implikuje 14% potencjał wzrostowy.

Akcje AMD (AMD.US) są notowane 55% poniżej maksimów z listopada 2021. Aktualnie cena zbliża się do kluczowej strefy oporowej przy 80,90$. Przebicie się przez powyżej strefy, bądź odbicie do niej, może zdecydować o dalszym kierunku w krótkim terminie.Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót